Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 23. maj 2016 –
Efler m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-754/14 R)

»Særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – borgerinitiativ – afslag på registrering – begæring om foreløbige forholdsregler – afvisning«

1.                     Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – formål – den fulde virkning af den endelige afgørelse skal sikres uden at foregribe afgørelsen eller fratage den sin nyttige virkning – begæring om forholdsregler, der går ud over rammerne for hovedsagen – afvisning fra realitetsbehandling (art. 256, stk. 1, TEUF, art. 278 TEUF og 279 TEUF) (jf. præmis 19-22)

2.                     Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – begæring om foreløbige forholdsregler under en sag med påstand om annullation af en negativ afgørelse – begæring om nedlæggelse af forbud mod at Kommissionen fremlægger et forslag til en international aftale for Rådet med henblik på vedtagelse af en afgørelse om at undertegne denne aftale – begæring om forholdsregler, der går ud over rammerne for hovedsagen – ikke tilfælde af særligt alvorlig fumus boni juris, der udgøres af en åbenlys og alvorlig retsstridighed – afvisning fra realitetsbehandling (art. 279 TEUF) (jf. præmis 25, 29, 30 og 35-37)

3.                     Unionsborgerskab – borgerens rettigheder – indgivelse af et borgerinitiativ – forordning nr. 211/2011 – Kommissionens pligter efter registrering af et forslag til borgerinitiativ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 211/2011, art. 5, stk. 5, og art. 10, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 26, 27 og 32-34)

Angående

Begæring om foreløbige forholdsregler vedrørende Kommissionens afgørelse C(2014) 6501 final af 10. september 2014 vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af borgerinitiativet med overskriften »STOP TTIP«.

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler forkastes.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.