Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 23. maija rīkojums –
Efler u.c./Komisija

(lieta T‑754/14 R)

Pagaidu noregulējums – Institucionālās tiesības – Eiropas pilsoņu iniciatīva – Reģistrācijas atteikums – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Nepieņemamība

1.                     Pagaidu noregulējums – Pagaidu pasākumi – Mērķis – Nākotnē pieņemamā nolēmuma par lietas būtību pilnīga efektivitāte, neskarot tajā paredzēto iznākumu un neliedzot tam lietderīgu iedarbību – Pieteikums par pasākumu veikšanu ārpus pamatlietas – Nepieļaujamība (LESD 256. panta 1. punkts, 278. un 279. pants) (sal. ar 19.–22. punktu)

2.                     Pagaidu noregulējums – Pagaidu pasākumi – Pieteikums par pagaidu pasākumu veikšanu saistībā ar prasību atcelt noraidošu lēmumu – Lūgums izdot rīkojumu, ar ko Komisijai tiek aizliegts iesniegt Padomei starptautiska nolīguma projektu nolūkā pieņemt lēmumu par tā parakstīšanu – Pieteikums par pasākumu veikšanu ārpus pamatlietas – Īpaši nopietna “fumus boni juris”, ko veido acīmredzams un būtisks pārkāpums, neesamība – Nepieļaujamība (LESD 279. pants) (sal. ar 25., 29., 30. un 35.–37. punktu)

3.                     Savienības pilsonība – Pilsoņu tiesības – Pilsoņu iniciatīvas iesniegšana – Regula Nr. 211/2011 – Komisijas pienākumi pēc pilsoņu iniciatīvas priekšlikuma reģistrācijas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 211/2011 5. panta 5. punkts un 10. panta 1. punkta c) apakšpunkts) (sal. ar 26., 27. un 32.–34. punktu)

Priekšmets

Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu saistībā ar Komisijas 2014. gada 10. septembra Lēmumu C(2014) 6501 final, ar ko atteikta pilsoņu iniciatīvas “STOP TTIP” reģistrācija

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.