Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 maja 2016 r. –
Efler i in. / Komisja

(sprawa T‑754/14 R)

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Prawo instytucjonalne – Europejska inicjatywa obywatelska – Odmowa rejestracji – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Niedopuszczalność

1.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki tymczasowe – Cel – Pełna skuteczność przyszłego orzeczenia co do istoty bez wpływu na jego kształt ani pozbawienia go effet utile – Wniosek o zastosowanie środków wykraczających poza ramy sporu w postępowaniu głównym – Niedopuszczalność (art. 256 ust. 1 TFUE, art. 278 TFUE, 279 TFUE) (por. pkt 19–22)

2.                     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki tymczasowe – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w ramach skargi o stwierdzenie nieważności negatywnej decyzji – Wniosek o wydanie zakazu przedstawienia Radzie przez Komisję projektu umowy międzynarodowej w celu przyjęcia decyzji w przedmiocie podpisania tej umowy – Wniosek o zastosowanie środków wykraczających poza ramy sporu w postępowaniu głównym – Brak szczególnie poważnego fumus boni iuris w związku z oczywistą i poważną niezgodnością z prawem – Niedopuszczalność (art. 279 TFUE) (por. pkt 25, 29, 30 35–37)

3.                     Obywatelstwo Unii – Prawa obywatelskie – Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej – Rozporządzenie nr 211/2011 – Obowiązki Komisji po zarejestrowaniu proponowanej inicjatywy obywatelskiej [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 lit. c)] (por. pkt 26, 27, 32–34)

Przedmiot

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych dotyczący decyzji Komisji C(2014) 6501 final z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji inicjatywy obywatelskiej „STOP TTIP”

Sentencja

1)

Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje odrzucony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.