Language of document :

2014 m. rugsėjo 25 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kreis Warendorf / Ibrahim Alo

(Byla C-443/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kreis Warendorf (Varendorfo apskritis)

Atsakovas: Ibrahim Alo

dalyvaujant: Federacijos interesų atstovui prie Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nustatant įpareigojimą užsienio valstybės piliečiui gyventi tik apibrėžtoje valstybės narės teritorijos dalyje (savivaldybėje, apskrityje, regione) suvaržoma asmens teisė laisvai judėti, kaip ji yra suprantama pagal Direktyvos 2011/95/ES1 33 straipsnį, jei iš esmės šis asmuo turi teisę laisvai judėti ir gyventi visoje valstybės narės teritorijoje?

2.    Ar, siekiant tinkamai paskirstyti valstybinės socialinės paramos naštą jos teikėjams visoje valstybės teritorijoje, papildomos apsaugos statuso gavėjams nustatyta gyvenamosios vietos sąlyga suderinama su Direktyvos 2011/95/ES 33 straipsniu ir (arba) 29 straipsniu?

3.    Ar vykdant migracijos ar integracijos politiką, pavyzdžiui, neleidžiant susiformuoti socialiniams karštiesiems taškams, kai tam tikroje savivaldybėje ar apskrityje tankiai apsigyvena užsienio valstybių piliečiai, nustatyta sąlyga papildomos apsaugos statuso gavėjams gyventi tik apibrėžtoje teritorijoje suderinama su Direktyvos 2011/95/ES 33 straipsniu ir (arba) 29 straipsniu? Ar pakanka nurodyti abstrakčius migracijos arba integracijos politikos motyvus, ar reikia juos konkretizuoti?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, p. 9).