Language of document : ECLI:EU:C:2001:296

DOMSTOLENS KENDELSE

29. maj 2001(1)

»Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg i fordringer mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber«

I sag C-1/00 SA,

Cotecna Inspection SA, Genève (Schweiz), ved avocat J.H.J. Bourgois, og med valgt adresse i Luxembourg,

rekvirent,

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. De Pauw og B. Martenczuk, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

rekvisitus,

angående en begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg i fordringer mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet og V. Skouris samt dommerne D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sévon, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr (refererende dommer), J.N. Cunha Rodrigues og C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitssekretær: R. Grass,

efter at have hørt generaladvokaten,

afsagt følgende

Kendelse

1.
    Ved processkrift indgivet til Domstolens Justitskontor den 14. december 2000 har selskabet Cotecna Inspection SA (herefter »Cotecna«) i medfør af artikel 1, tredje punktum, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter (herefter »protokollen«) fremsat begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg hos Kommissionen i bestemte fordringer, som Republikken Djibouti har mod De Europæiske Fællesskaber.

Sagens faktiske omstændigheder

2.
    Sagens faktiske omstændigheder, som beskrevet i sagsakterne, kan resumeres således.

3.
    Cotecna indgik den 20. januar 1996 en kontrakt med Republikken Djibouti om levering af tjenesteydelser i form af inspektion og kontrol af landets import. Da Republikken Djibouti kun havde betalt én af de månedlige fakturaer, der blev udstedt i perioden 3. juni 1997 til 30. november 1997, gjorde Cotecna brug af en voldgiftsklausul i kontrakten.

4.
    Ved voldgiftskendelse af 28. januar 2000 blev Republikken Djibouti pålagt at betale til Cotecna dels et beløb på 2 265 550,63 USD med tillæg af renter i henhold til den lovbestemte rentesats i Djibouti regnet fra kendelsens afsigelse og dels et beløb på 66 000 USD. Da Republikken Djibouti ikke opfyldte sin forpligtelse til at betale dissebeløb, begærede Cotecna voldgiftskendelsen erklæret eksigibel ved Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgien). Retten gav ved kendelse af 16. november 2000 tilladelse til tvangsfuldbyrdelse i henhold til artikel 1710 i den belgiske retsplejelov.

5.
    Ved skrivelse af 1. september 2000 anmodede Cotecna Kommissionen om at oplyse, om en begæring om arrest eller udlæg hos Kommissionen i beløb, som denne skyldte Republikken Djibouti, ville udgøre en hindring for De Europæiske Fællesskabers funktion og uafhængighed.

6.
    Kommissionen svarede den 2. oktober 2000, at i det omfang arrest eller udlæg ville kunne påvirke finansieringen af en fælles politik og navnlig udviklingssamarbejdet med Republikken Djibouti, ville Kommissionen påberåbe sig sin immunitet i medfør af protokollen.

Parternes påstande

7.
    I sin begæring har Cotecna anmodet Domstolen om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg for et beløb på 2 265 550,63 USD med tillæg af renter i henhold til den lovbestemte rentesats i Djibouti regnet fra afsigelsen af voldgiftskendelsen den 28. januar 2000 og for et beløb på 66 000 USD.

8.
    Kommissionen har anmodet Domstolen om ikke at tage Cotecna's begæring til følge og om at pålægge selskabet at betale sagens omkostninger.

Domstolens bemærkninger

9.
    Indledningsvis bemærkes, at det af artikel 1 i protokollen fremgår, at »Fællesskabernes ejendom og aktiver ikke uden bemyndigelse fra Domstolen kan gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art«. Formålet med bestemmelsen er at undgå, at der opstilles hindringer for Fællesskabernes funktion og uafhængighed (kendelse af 11.4.1989, sag 1/88 SA, Générale de Banque mod Kommissionen, Sml., s. 857, præmis 2).

10.
    Som Domstolen har fastslået i præmis 3 i kendelse af 17. juni 1987 i sag 1/87 SA, Universe Tankship mod Kommissionen, Sml., s. 2807, er Domstolens kompetence i forbindelse med en begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg følgelig begrænset til en efterprøvelse af, om et sådant indgreb, med hensyn til dets retsvirkninger efter den pågældende nationale retsorden, vil kunne opstille hindringer for De Europæiske Fællesskabers uforstyrrede funktion og uafhængighed.

11.
    Cotecna har anført, at arrest eller udlæg i det foreliggende tilfælde ikke vil kunne hindre Fællesskabets funktion. Selskabet har til støtte for denne opfattelse fremført en række argumenter. Cotecna har således henvist til, at selskabets ydelser er vigtige for udviklingen af et land som Djibouti, til de manglende konsekvenser af en arrest elleret udlæg for Fællesskabets fremtidige virksomhed, samt til en praksis, der påvirker den fælles landbrugspolitik på tilsvarende måde som en arrest eller et udlæg.

12.
    Hertil skal blot bemærkes, at Fællesskabernes funktion kan hindres af tvangsforanstaltninger, som påvirker finansieringen af en fælles politik eller iværksættelsen af handlingsprogrammer, der er opstillet af Fællesskaberne (kendelsen i sagen Générale de Banque mod Kommissionen, præmis 13).

13.
    Det fremgår af artikel 177, stk. 1, EF, at Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde navnlig skal fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling i udviklingslandene.

14.
    Fællesskabet har tilrettelagt sit udviklingssamarbejde med lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet i en række konventioner, der er indgået successivt med disse lande. Det er i denne sammenhæng, at Fællesskabets økonomiske udviklingssamarbejde med Republikken Djibouti skal ses. Den specifikke ramme for dette samarbejde er opstillet i de vejledende nationale programmer for sjette, syvende og ottende europæiske udviklingsfond. Disse programmer fastlægger det samlede beløb, der er til rådighed for udviklingssamarbejde med Republikken Djibouti og definerer områderne og retningslinierne for samt målene med Fællesskabets indsats.

15.
    Det fremgår af parternes indlæg i sagen, at Cotecna's begæring er rettet mod midler, som Kommissionen har besluttet at hæve i den europæiske udviklingsfond med henblik på anvende disse til gennemførelsen af specifikke programmer til fordel for Republikken Djibouti inden for rammerne af Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde.

16.
    En bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg ville i den foreliggende sag medføre, at midler, som udtrykkeligt er afsat af Fællesskabet til denne politik, ville blive anvendt til fordel for private interesser som - selv om de er fuldt berettigede - er uvedkommende for politikken med hensyn til udviklingssamarbejdet.

17.
    Under disse omstændigheder må det fastslås, at Cotecna's begæring ikke kan tages til følge.

Sagens omkostninger

18.
    I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Kommissionen har nedlagt påstand om, at Cotecna tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Cotecna har tabt sagen, pålægges det selskabet at betale sagens omkostninger.

Af disse grunde

bestemmer

DOMSTOLEN

1)     Begæringen tages ikke til følge.

2)    Cotecna Inspection SA betaler sagens omkostninger.

Således bestemt i Luxembourg den 29. maj 2001.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident


1: Processprog: fransk.