Language of document : ECLI:EU:C:2001:296

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 2001 (1)

«Αίτηση αδείας κατασχέσεως στα χέρια της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»

Στην υπόθεση C-1/00 SA,

Cotecna Inspection SA, με έδρα τη Γενεύη (Ελβετία), εκπροσωπούμενη από τον J. H. J. Bourgeois, avocat, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

αιτούσα,

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένης από τους M. De Pauw και B. Martenczuk, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

καθής,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση αδείας κατασχέσεως στα χέρια της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους G. C. Rodríguez Iglesias, Πρόεδρο, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet και Β. Σκουρή, προέδρους τμήματος, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, τις F. Macken, N. Colneric, τους S. von Bahr (εισηγητή), J. N. Cunha Rodrigues και C. W. A. Timmermans, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer

γραμματέας: R. Grass

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα,

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1.
    Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 14 Δεκεμβρίου 2000, η εταιρία Cotecna Inspection SA (στο εξής: Cotecna) ζήτησε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1, τρίτη περίοδος, του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: πρωτόκολλο), την άδεια να προβεί σε κατάσχεση στα χέρια της Επιτροπής για ορισμένα ποσά που οφείλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη Δημοκρατία του Djibouti.

Το ιστορικό της διαφοράς

2.
    Τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως, όπως προκύπτουν από τη δικογραφία, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.

3.
    Η Cotecna συνήψε στις 20 Ιανουαρίου 1996 με τη Δημοκρατία του Djibouti σύμβαση αφορώσα την παροχή υπηρεσιών επιθεωρήσεως και ελέγχου των εισαγωγών στη χώρα αυτή. Η Cotecna, δεδομένου ότι η Δημοκρατία του Djibouti δεν εξόφλησε τα μηνιαία τιμολόγια που εξέδωσε από τις 3 Ιουνίου 1997 έως τις 30 Νοεμβρίου 1997, πλην ενός, χρησιμοποίησε μια ρήτρα διαιτησίας που προβλεπόταν στη σύμβαση.

4.
    Με διαιτητική απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 2000, η Δημοκρατία του Djibouti υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Cotecna, αφενός, το ποσό των 2 265 550,63 USD, πλέον τόκων με το ισχύον στο Djibouti νόμιμο επιτόκιο από της ημερομηνίας εκδόσεως της διαιτητικής αποφάσεως, και, αφετέρου, το ποσό των 66 000 USD. Δεδομένου ότι η Δημοκρατία του Djibouti παρέβη την υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών, ηCotecna ζήτησε από το Tribunal de première instance de Bruxelles (Βέλγιο) να περιάψει τον εκτελεστήριο τύπο στη διαιτητική απόφαση. Το Tribunal αυτό περιήψε τον εκτελεστήριο τύπο με διάταξη της 16ης Νοεμβρίου 2000, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1710 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (code judiciaire belge).

5.
    Με έγγραφο της 1ης Σεπτεμβρίου 2000, η Cotecna ζήτησε από την Επιτροπή να της γνωστοποιήσει αν η κατάσχεση στα χέρια της Επιτροπής των ποσών που η τελευταία αυτή οφείλει στη Δημοκρατία του Djibouti μπορούσε να θίξει τη λειτουργία και την ανεξαρτησία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6.
    Στις 2 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή απάντησε ότι, σε περίπτωση που η κατάσχεση θα έθιγε τη χρηματοδότηση μιας κοινοτικής πολιτικής και ειδικότερα τη συνεργασία για την ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Djibouti, η Επιτροπή θα επεκαλείτο την ασυλία που της παρέχει το πρωτόκολλο.

Αιτήματα των διαδίκων

7.
    Με την αίτησή της, η Cotecna ζητεί από το Δικαστήριο να της επιτρέψει να προβεί σε κατάσχεση στα χέρια της Επιτροπής, αφενός, του ποσού των 2 265 550,63 USD, πλέον τόκων με το ισχύον στο Djibouti νόμιμο επιτόκιο από της εκδόσεως της διαιτητικής αποφάσεως στις 28 Ιανουαρίου 2000, και, αφετέρου, του ποσού των 66 000 USD.

8.
    Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση της Cotecna και να την καταδικάσει στα έξοδα.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

9.
    Πρέπει εκ προοιμίου να υπενθυμιστεί ότι το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου προβλέπει ότι «τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού των Κοινοτήτων δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο οποιουδήποτε αναγκαστικού μέτρου διοικητικής ή δικαστικής αρχής, άνευ αδείας του Δικαστηρίου». Σκοπός της διατάξεως αυτής είναι να αποτραπεί η παρακώλυση της λειτουργίας των Κοινοτήτων και ο περιορισμός της ανεξαρτησίας τους (διάταξη της 11ης Απριλίου 1989, 1/88 SA, Générale de Banque κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, σ. 857, σκέψη 2).

10.
    Κατά συνέπεια, όπως έκρινε το Δικαστήριο με τη σκέψη 3 της διατάξεώς του της 17ης Ιουνίου 1987, 1/87 SA, Universe Tankship κατά Επιτροπής (Συλλογή 1987, σ. 2807), η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου σε περίπτωση αιτήσεως αδείας κατασχέσεως περιορίζεται στην εξέταση του ζητήματος αν ένα τέτοιο μέτρο μπορεί, ενόψει των αποτελεσμάτων που συνεπάγεται κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, να παρακωλύσει την εύρυθμη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και να περιορίσει την ανεξαρτησία τους.

11.
    Η Cotecna φρονεί ότι, στην υπό κρίση περίπτωση, η κατάσχεση δεν θα παρακωλύσει τη λειτουργία της Κοινότητας. Προς στήριξη της απόψεως αυτής, προβάλλει πολλά επιχειρήματα στηριζόμενα στη σημασία που έχουν οι υπηρεσίες που παρέχει για την ανάπτυξη μιας χώρας όπως το Djibouti, στο ότι μια κατάσχεση δεν έχει συνέπειες για τις μέλλουσες δράσεις της Κοινότητας, καθώς και στην ύπαρξη πρακτικών που επηρεάζουν την κοινή γεωργική πολιτική κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνο των κατασχέσεων.

12.
    Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η λειτουργία των Κοινοτήτων μπορεί να παρακωλυθεί από αναγκαστικά μέτρα που επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών ή την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσεων που καταρτίζουν οι Κοινότητες (προπαρατεθείσα διάταξη Générale de Banque κατά Επιτροπής, σκέψη 13).

13.
    Σύμφωνα με το άρθρο 177, παράγραφος 1, ΕΚ, η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ευνοεί τη σταθερή και διαρκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών.

14.
    Η Κοινότητα έχει οργανώσει τη συνεργασία της για την ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με μια σειρά συμβάσεων που έχει συνάψει διαδοχικά με τις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η οικονομική συνεργασία της Κοινότητας για την ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Djibouti. Το ειδικό πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ορίζεται στα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα που σχετίζονται με το έκτο, το έβδομο και το όγδοο ευρωπαϊκό ταμείο αναπτύξεως. Τα προγράμματα αυτά καθορίζουν το συνολικό ποσόν που είναι διαθέσιμο για τη συνεργασία για την ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Djibouti και ορίζουν τους τομείς καθώς και τους σκοπούς και τους τρόπους της κοινοτικής παρεμβάσεως.

15.
    Από τις παρατηρήσεις των διαδίκων προκύπτει ότι η αίτηση της Cotecna αφορά ποσά τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει από το ευρωπαϊκό ταμείο αναπτύξεως και να τα διαθέσει, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη, για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων υπέρ της Δημοκρατίας του Djibouti.

16.
    Η άδεια κατασχέσεως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είχε ως συνέπεια να διατεθούν για ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία, μολονότι θεμιτά είναι άσχετα προς την πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, ποσά τα οποία η Κοινότητα έχει ρητώς προορίσει για την πολιτική αυτή.

17.
    Υπό τις περιστάσεις αυτές, επιβάλλεται το συμπέρασμα ότι η αίτηση της Cotecna πρέπει να απορριφθεί.

Επί των δικαστικών εξόδων

18.
    Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρξε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ζήτησε την καταδίκη της Cotecna και αυτή ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

διατάσσει:

1)    Απορρίπτει την αίτηση.

2)    Καταδικάζει την Cotecna Inspection SA στα δικαστικά έξοδα.

Λουξεμβούργο, 29 Μαΐου 2001.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1: Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.