Language of document : ECLI:EU:C:2001:296

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

29 päivänä toukokuuta 2001(1)

Lupahakemus turvaamistoimen kohdistamiseksi Euroopan yhteisöjen komission hallussa olevaan omaisuuteen

Asiassa C-1/00 SA,

Cotecna Inspection SA, kotipaikka Geneve (Sveitsi), edustajanaan avocat J. H. J. Bourgeois, prosessiosoite Luxemburgissa,

hakijana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään M. De Pauw ja B. Martenczuk, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastapuolena,

jossa hakija vaatii lupaa turvaamistoimen kohdistamiseksi Euroopan yhteisöjen komission hallussa olevaan omaisuuteen,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet ja V. Skouris sekä tuomarit D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr (esittelevä tuomari), J. N. Cunha Rodrigues ja C. W. A. Timmermans,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiestä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1.
    Cotecna Inspection SA -niminen yhtiö (jäljempänä Cotecna) on 14.12.2000 toimittanut yhteisöjen tuomioistuimeen lupahakemuksen, jossa se vaatii Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä pöytäkirja) 1 artiklan kolmannen virkkeen nojalla lupaa turvaamistoimen kohdistamiseksi komission hallussa olevaan omaisuuteen sellaisten määrien osalta, jotka Euroopan yhteisön on määrä maksaa Djiboutin tasavallalle.

Asian perustana olevat tosiseikat

2.
    Asiaa koskevat tosiseikat, sellaisina kuin ne ilmenevät oikeudenkäyntiasiakirjoista, voidaan tiivistetysti esittää seuraavasti.

3.
    Cotecna teki 20.1.1996 Djiboutin tasavallan kanssa sopimuksen, joka koski kyseiseen maahan suoritettavan maahantuonnin tarkastamista ja todentamista koskevien palvelujen tarjoamista. Koska Djiboutin tasavalta jätti 3.6.-30.11.1997 lähetetyt kuukausimaksut maksamatta yhtä lukuun ottamatta, Cotecna turvautui sopimuksessa olevaan välityslausekkeeseen.

4.
    Djiboutin tasavalta tuomittiin 28.1.2000 annetulla välitystuomiolla maksamaan Cotecnalle 2 265 550,63 Yhdysvaltain dollaria (USD) Djiboutissa sovellettavine laillisine korkoineen tuomion antamispäivästä lukien sekä 66 000 USD. KoskaDjiboutin tasavalta ei maksanut kyseisiä määriä, Cotecna haki välitystuomion täytäntöönpanomääräystä Tribunal de première instance de Bruxellesilta (Belgia). Kyseinen tuomioistuin antoi 16.11.2000 täytäntöönpanomääräyksen Belgian code judiciairen (siviiliprosessilaki) 1710 §:n nojalla .

5.
    Cotecna tiedusteli 1.9.2000 päivätyllä kirjeellä komissiolta, olisiko komission sellaisiin hallussa oleviin määriin kohdistuva turvaamistoimi, jotka sen on määrä maksaa Djiboutin tasavallalle, omiaan loukkaamaan Euroopan yhteisöjen toimintaa ja riippumattomuutta.

6.
    Komissio vastasi 2.10.2000, että siinä tapauksessa, että turvaamistoimi haittaisi yhteisön politiikan rahoittamista ja erityisesti kehitysyhteistyötä Djiboutin tasavallassa, komissio vetoaisi koskemattomuuteen, joka sille on pöytäkirjassa myönnetty.

Asianosaisten vaatimukset

7.
    Komissio vaatii hakemuksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin antaa sille luvan komission hallussa olevaan omaisuuteen kohdistuvaan turvaamistoimeen, joka koskee 2 265 550,3 USD:ia Djiboutissa sovellettavine laillisine korkoineen 28.1.2000 annetusta välitystuomiosta lukien ja 66 000 USD:ia.

8.
    Komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää Cotecnan hakemuksen ja velvoittaa tämän korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

9.
    Aluksi on muistutettava, että pöytäkirjan 1 artiklassa todetaan, että ”yhteisöjen omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen kohteena ilman yhteisön tuomioistuimen lupaa”. Tämän määräyksen tarkoituksena on estää se, että yhteisöjen toimintaa ja niiden riippumattomuutta rajoitettaisiin (asia 1/88 SA, Générale de Banque v. komissio, määräys 11.4.1989, Kok. 1989, s. 857, 2 kohta).

10.
    Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa 1/87 SA, Universe Tankship v. komissio, 17.6.1987 antamassaan määräyksessä (Kok. 1987, s. 2807), yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta turvaamistoimihakemuksen osalta rajoittuu näin ollen sen tutkimiseen, voiko toimi rajoittaa Euroopan yhteisöjen moitteetonta toimintaa ja niiden riippumattomuutta, kun otetaan huomioon vaikutukset, joita sillä sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan on.

11.
    Cotecna katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa turvaamistoimi ei rajoittaisi yhteisön toimintaa. Se esittää näkemyksensä tueksi useita väitteitä, jotka perustuvat siihen, että sen tarjoamat palvelut ovat tärkeitä Djiboutin kaltaisen maan kehitykselle, ettäturvaamistoimella ei ole seurauksia yhteisön tulevien toimenpiteiden kannalta ja että on olemassa sellaisia käytäntöjä, jotka haittaavat yhteistä maatalouspolitiikkaa vastaavalla tavalla kuin turvaamistoimet.

12.
    Tältä osin on todettava, että yhteisöjen toimintaa voivat rajoittaa pakottavat toimenpiteet, jotka haittaavat jonkin yhteisen politiikan rahoitusta tai yhteisöjen luomien toimintaohjelmien täytäntöönpanoa (em. asia Générale de Banque, määräyksen 13 kohta).

13.
    EY 177 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikalla edistetään muun muassa kehitysmaiden kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

14.
    Yhteisö on järjestänyt kehitysyhteistyönsä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa useilla kyseisten valtioiden kanssa tehdyillä sopimuksilla. Yhteisön rahoitusyhteistyö Djiboutin tasavallan kehittämiseksi kuuluu tähän kehitysyhteistyöhön. Kyseisen yhteistyön yksityiskohdat on määritelty kansallisissa viiteohjelmissa, jotka koskevat kuudetta, seitsemättä ja kahdeksatta Euroopan kehitysrahastoa. Mainituissa ohjelmissa määritellään kokonaismäärä, joka on käytettävissä kehitysyhteistyöhön Djiboutin tasavallassa, ja ilmoitetaan yhteisön toimenpiteiden soveltamisalat, tavoitteet ja toimenpiteitä koskevat menettelytavat.

15.
    Asianosaisten huomautuksista ilmenee, että Cotecnan hakemus koskee varoja, jotka komissio on päättänyt ottaa käyttöön Euroopan kehitysrahastosta ja osoittaa yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan osana erityisohjelmien toteuttamiseen Djiboutin tasavallan hyväksi.

16.
    Turvaamistoimen salliminen käsiteltävänä olevassa asiassa merkitsisi sitä, että varoja, jotka yhteisö on nimenomaisesti tarkoittanut käytettäviksi kehitysyhteistyöpolitiikkaan, osoitettaisiin sellaisten erityisten intressien hyväksi, jotka huolimatta siitä, että ne ovat oikeutettuja, eivät liity mainittuun politiikkaan.

17.
    Näin ollen on todettava, että Cotecnan hakemus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

18.
    Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska komissio on vaatinut Cotecnan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja Cotecna on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on määrännyt seuraavaa:

1)    Hakemus hylätään.

2)    Cotecna Inspection SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Annettiin Luxemburgissa 29 päivänä toukokuuta 2001.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja

presidentti


1: Oikeudenkäyntikieli: ranska.