Language of document : ECLI:EU:C:2001:296

DOMSTOLENS BESLUT

den 29 maj 2001 (1)

”Ansökan om tillstånd att kvarstadsbelägga egendom hos Europeiska gemenskapernas kommission”

I mål C-1/00 SA,

Cotecna Inspection SA, Genève (Schweiz), företrätt av J.H.J. Bourgeois, avocat, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av M. De Pauw och B. Martenczuk, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en ansökan om tillstånd att kvarstadsbelägga egendom hos Europeiska gemenskapernas kommission,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet och V. Skouris samt domarna D.A.O Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr (referent), J.N. Cunha Rodrigues och C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1.
    Bolaget Cotecna Inspection SA (nedan kallat Cotecna) har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 14 december 2000, med stöd av artikel 1 tredje meningen i Europeiska gemenskapernas protokoll om immunitet och privilegier (nedan kallat protokollet) ansökt om tillstånd att kvarstadsbelägga egendom hos kommissionen avseende visst belopp som Europeiska gemenskapen är skyldig Republiken Djibouti.

Faktiska omständigheter i målet

2.
    De faktiska omständigheterna i målet, såsom de framgår av handlingarna, kan sammanfattas enligt följande.

3.
    Cotecna ingick den 20 januari 1996 ett avtal med Republiken Djibouti om tillhandahållande av besiktningstjänster och kontroll av importer till detta land. Eftersom Republiken Djibouti inte betalat de månatliga fakturor, förutom en, som utställts från den 3 juni 1997 till den 30 november 1997, åberopade Cotecna en skiljedomsklausul i enlighet med avtalet.

4.
    Genom skiljedom den 28 januari 2000 ålades Republiken Djibouti att betala Cotecna dels 2 265 550,63 USD (jämte gällande lagstadgad ränta i Djibouti från och med dagen för skiljedomen), dels 66 000 USD. Eftersom Republiken Djibouti inte betalade dessa belopp, begärde Cotecna verkställighet av skiljedomen hos Tribunal de premièreinstance de Bruxelles (Belgien). Den senare förordnade om verkställighet genom beslut av den 16 november 2000 med tillämpning av artikel 1710 i den belgiska domstolsprocesslagen.

5.
    Genom skrivelse av den 1 september 2000 begärde Cotecna att kommissionen skulle svara på huruvida det utgör hinder för gemenskapens funktion och självständighet att kvarstadsbelägga belopp som den senare är skyldig Republiken Djibouti.

6.
    Den 2 oktober 2000 svarade kommissionen att den skulle göra gällande den immunitet som den har enligt protokollet, för det fall att ett kvarstadsbeläggande skulle påverka finansieringen av ett av gemenskapens politikområden och särskilt utvecklingssamarbete med Republiken Djibouti.

Parternas yrkanden

7.
    Cotecna har i sin ansökan yrkat att domstolen skall ge tillstånd att kvarstadsbelägga egendom hos kommissionen upp till ett belopp av 2 265 550,63 USD (jämte gällande lagstadgad ränta i Djibouti från och med skiljedomen av den 28 januari 2000) och av 66 000 USD.

8.
    Kommissionen har yrkat att domstolen skall avslå Cotecnas ansökan och förplikta Cotecna att ersätta rättegångskostnaderna.

Domstolens bedömning

9.
    Inledningsvis skall erinras om att det i artikel 1 i protokollet föreskrivs att ”[g]emenskapernas egendom och tillgångar ... inte utan tillstånd från domstolen [får] bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder”. Denna bestämmelse har till syfte att undvika hinder för gemenskapens funktion och självständighet (beslut av den 11 april 1989 i mål 1/88 SA, Générale de Banque mot kommissionen, REG 1989, s. 857, punkt 2).

10.
    Såsom domstolen uttalat i punkt 3 i beslut av den 17 juni 1987 i mål 1/87 SA, Universe Tankship mot kommissionen (REG 1987, s. 2807), är domstolens behörighet, i ett fall angående en ansökan om tillstånd att kvarstadsbelägga egendom, begränsad till att utreda frågan huruvida en sådan åtgärd, med avseende på dess följder enligt tillämplig nationell rätt, kan utgöra hinder för Europeiska gemenskapernas funktion och självständighet.

11.
    Cotecna anser att ett kvarstadsbeläggande i förevarande fall inte skulle utgöra ett hinder för gemenskapens funktion. Cotecna har som stöd för sin uppfattning framfört flera argument som grundas på hur betydelsefulla de tjänster som bolaget tillhandahåller är för utvecklingen av ett land som Djibouti, på att ett kvatstadsbeläggande inte får några följder för gemenskapens framtida handlingar samt på att det förekommer praxis sompåverkar den gemensamma jordbrukspolitiken på ett sätt som liknar kvarstadsbeläggande av egendom.

12.
    Domstolen erinrar i detta avseende om att tvångsåtgärder som påverkar finansieringen av gemenskapens politikområden eller genomförande av handlingsprogram som upprättats av gemenskapen kan utgöra hinder för gemenskapens funktion (beslutet i det ovannämnda målet Générale de Banque mot kommissionen, punkt 13).

13.
    Enligt artikel 177.1 EG skall gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete särskilt främja en varaktig ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna.

14.
    Gemenskapen har organiserat sitt utvecklingssamarbete med länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet inom ramen för en rad konventioner som successivt ingåtts med dessa länder. Det är i detta sammanhang som gemenskapens finansiella utvecklingssamarbete med Republiken Djibouti skall ses. Den särskilda ramen för detta samarbete fastställs i de nationella upplysningsprogrammen avseende sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden. I dessa program fastställs det totala belopp som är avsatt för utvecklingssamarbete med Republiken Djibouti och på vilka områden gemenskapen skall verka samt målen och formerna för detta.

15.
    Av parternas yttranden framgår att Cotecnas ansökan avser medel från Europeiska utvecklingsfonden som kommissionen har beslutat att avsätta för att genomföra särskilda program till förmån för Republiken Djibouti inom ramen för gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete.

16.
    Tillstånd att belägga egendom med kvarstad skulle i förevarande fall få till följd att medel som av gemenskapen uttryckligen avsatts för genomförande av politiken inom området för utvecklingssamarbete skulle användas för särskilda ändamål som, även om de är legitima, är främmande för politiken inom området för utvecklingssamarbete.

17.
    Mot bakgrund av dessa omständigheter skall Cotecnas ansökan avslås.

Rättegångskostnader

Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Cotecna skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Cotecna har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas.

På dessa grunder fattar

DOMSTOLEN

följande beslut:

1.
    Ansökan avslås.

2.
    Cotecna Inspection AB skall ersätta rättegångskostnaderna.

Luxemburg den 29 maj 2001

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare

Ordförande


1: Rättegångsspråk: franska.