Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Commissione tributaria provinciale di Roma (Италия) на 24 юни 2013 г. — Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate

(Дело C-344/13)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Roma

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cristiano Blanco

Ответник: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на член 49 от Договора за ЕО предвиденото в член 67, буква d) от DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR) (Декрет на президента на Републиката № 917 от 22.12.1986 г. — Единен акт за данъците върху доходите) задължение за деклариране и облагане за данъчни цели на печалбите, реализирани от местни за Италия лица в игрални зали в държави — членки на Европейския съюз, или то следва да се счита за обосновано поради съображения за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве по смисъла на член 46 от Договора за ЕО.