Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Roma - Italien) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Förenade målen C-344/13 och C-367/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Skattelagstiftning – Inkomst av vinster från hasardspel – Vinster från utlandet beskattas annorlunda än de från nationella spelinrättningar)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Domslut

Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken vinster från hasardspel som har erhållits i spelinrättningar i andra medlemsstater inkomstbeskattas medan motsvarande vinster från spelinrättningar inom landet undantas från inkomstbeskattning.

____________

(1 ) EUT C 260, 7.9.2013.