Language of document :

Odvolanie podané 23. februára 2018: Crédit mutuel Arkéa proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 13. decembra 2017 vo veci T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Európska centrálna banka

(vec C-152/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Crédit mutuel Arkéa (v zastúpení: H. Savoie, avocat)

Ďalší účastníci konania: Európska centrálna banka, Európska komisia

Návrh odvolateľky

zrušiť rozsudok z 13. decembra 2017 (T-712/15), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh spoločnosti Crédit mutuel Arkéa na zrušenie rozhodnutia Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28), ktorým sa stanovujú prudenciálne požiadavky uplatniteľné na skupinu Crédit mutuel.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody založené na:

nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Všeobecný súd dopustil tým, že usúdil, že článok 2 ods. 21 písm. c) nariadenia o rámci JMD umožňuje ECB organizovať konsolidovaný prudenciálny dohľad nad inštitúciami pridruženými k ústrednému orgánu aj vtedy, ak tento ústredný orgán nemá postavenie úverovej inštitúcie,

nesprávnom posúdení pri právnej kvalifikácii skutkových okolností z dôvodu, že Všeobecný súd usúdil, že Crédit mutuel predstavuje skupinu podliehajúcu prudenciálnemu dohľadu, keďže spĺňa podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia č. 575/20131 .

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1).