Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez justice de paix de Schaerbeek (Belgia) w dniu 13 marca 2018 r. – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu

(Sprawa C-190/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Justice de paix de Schaerbeek

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)

Strona pozwana: Gherasim Sorin Rusu

Pytanie prejudycjalne

Czy dyrektywa Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1 oraz rozporządzenie nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym2 mają zastosowanie do stosunków pomiędzy SNCB a pasażerami podróżującymi bez ważnego biletu?

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29).

2 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. 2007, L 315, s. 14).