Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Almería (Испания), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Banco Mare Nostrum S.A./Ignacio Jesús Berenguel Nieto y Carmen Sonia Salinas López

(Дело C-147/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Almería

Страни в главното производство

Жалбоподател: Banco Mare Nostrum, S.A.

Ответници: Ignacio Jesús Berenguel Nieto y Carmen Sonia Salinas López

Преюдициални въпроси

Обявяването със съдебно решение на неравноправна клауза за необвързваща по смисъла на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 възпрепятства ли прилагането на всички последици, признати с решение [на Съда от 21 декември 2016 г., Gutiérrez Naranjo и др., C-154/15, C-307/15 и C-308/15, EU:C:2016:980]?

Принципите на диспозитивното начало, привеждането на доказателства от страните, силата на пресъдено нещо и забраната за reformatio in pejus изключват ли, ограничават ли или възпрепятстват прилагането на реституционните последици от обявяването на клауза за неравноправна по смисъла на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори?

Ограничена ли е компетентността на второинстанционния съд поради обстоятелството, че първоинстанционното съдебно решение установява ограничени последици от обявяването на неравноправността, но това решение не е обжалвано от потребителя, а само от включилия общата клауза продавач или доставчик, който цели да оспори неравнопоставеността на клаузата или всички последици от обявяването на неравноправността?

Компетентността на второинстанционния съд включва ли възможността той да приложи всички последици, предвидени в Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година и установената по отношение на нея съдебна практика, дори ако изложената в исковата молба на потребителя първоначална претенция не обхваща всички последици, произтичащи от обявяването на въпросната клауза за неравноправна?

____________

1     ОВ L 95, 1993 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г, глава 15, том 2, стр. 273.