Language of document :

3. aprillil 2018 esitatud hagi – Euroopa Keskpank versus Läti Vabariik

(kohtuasi C-238/18)

Kohtumenetluse keel: läti

Pooled

Hageja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: C. Zilioli, C. Kroppenstedt y K. Kaiser, advokaat D. Sarmiento Ramírez-Escudero)

Kostja: Läti Vabariik

Hageja nõuded

Taotleda Läti Vabariigilt Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 24 esimese lõigu ja Euroopa Kohtu kodukorra artikli 62 alusel kogu asjassepuutuva informatsiooni esitamist, mis on seotud poolelioleva uurimisega, mida viib läbi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo) Läti Keskpanga juhataja vastu.

Tunnistada Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 14.2 alusel, et Läti Vabariik on rikkunud selle sätte teist lõiku:

vabastades Läti Keskpanga juhataja ametist enne, kui asja sisuliselt läbi vaadanud sõltumatu kohus on teinud süüdimõistva kohtuotsuse, ja

kuna ei esine – kui Läti Vabariigi esitatud asjaolud seda kinnitavad – ühtegi erakorralist asjaolu, mis põhjendaks siinses asjas ametist vabastamist.

mõista kohtukulud välja Läti Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

EKP väidab, et Läti Vabariik on rikkunud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 14.2, kui ta ajutist turvameedet kohaldades vabastas Läti Keskpanga juhataja ametist ilma, et asja sisuliselt läbi vaadanud sõltumatu kohus oleks teinud süüdimõistva kohtuotsuse.

____________