Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. dubna 2018 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 1. února 2018 ve věci T-506/15, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-252/18 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou a E. Chroni)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl jejímu kasačnímu opravnému prostředku, zrušil napadený rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2018 ve věci T-506/15 tak, jak je konkrétně uvedeno v kasačním opravném prostředku, vyhověl žalobě podané Řeckou republikou dne 29. srpna 2015 v souladu s kasačním opravným prostředkem, zrušil rozhodnutí Komise 2015/1119/EU ze dne 22. června 2015 v části, v níž Komise ukládá a) jednorázové a paušální finanční opravy ve výši EUR 313 483 531,71 pro roky žádosti 2009, 2010 a 2011 v oblasti přímých podpor vázaných na plochu a b) paušální finanční opravu ve výši 2 %, pokud jde o podmíněnost v roce žádosti 2011, jakož i uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá žalobkyně pět důvodů:

A. Pokud jde o část, v níž se napadený rozsudek zabývá prvním a druhým žalobním důvodem týkajícími se opravy ve výši 25 % podpor na plochu (body 48-140 napadeného rozsudku).

První důvod kasačního opravného prostředku se týká nesprávného výkladu a použití článku 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, pokud jde o definici pastviny, a nesprávného použití článku 296 SFEU, jakož i nedostatečného a nepřiměřeného odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku se týká nesprávného výkladu a použití pokynů (dokument VI/5530/1997) a vztahuje se k existenci podmínek pro uplatnění finanční opravy ve výši 25 %, nesprávného výkladu a použití článku 296 SFEU a článků 43, 44 a 137 nařízení č. 73/2009, nedostatečného a rozporného odůvodnění napadeného rozsudku, porušení zásady rovnosti zbraní a pozměnění souhrnné zprávy.

B. Pokud jde o část, v níž se napadený rozsudek zabývá třetím žalobním důvodem týkajícím se uložení finanční opravy ve výši 5 % za slabiny ve fungování systému identifikace zemědělských pozemků (SIZP) (body 141-162 napadeného rozsudku).

Třetí důvod kasačního opravného prostředku se týká porušení zásady legality, řádné správy, práva na obhajobu dotyčné osoby, porušení zásady proporcionality, nesprávného výkladu a použití článku 296 SFEU a nedostatečného odůvodnění.

C. Pokud jde o část, v níž se napadený rozsudek zabývá čtvrtým žalobním důvodem týkajícím se uložení finanční opravy ve výši 2 % (body 163-183 napadeného rozsudku).

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku se týká nesprávného výkladu a použití čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1122/2009 e článku 27 nařízení č. 796/2004, nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku, jakož i zkreslení obsahu žaloby.

D. Pokud jde o část, v níž se napadený rozsudek zabývá pátým žalobním důvodem týkajícím se režimu podmíněnosti (body 184-268 napadeného rozsudku).

Pátý důvod kasačního opravného prostředku se týká nesprávného výkladu a použití článků 11 nařízení č. 885/2006 a 31 nařízení č. 1290/2005, jakož i nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku.

____________