Language of document :

Överklagande ingett den 16 april 2018 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 1 februari 2018 i mål T-506/15, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-252/18 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou och E. Chroni)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska upphäva den dom som tribunalen meddelade den 1 februari 2018 i mål T-506/15, i enlighet med vad som anges i överklagandet och bifalla Republiken Greklands talan av den 28 augusti 2015 såvitt gäller de punkter som tas upp i överklagandet. Vidare yrkas ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet under nr C(2015) 4076] (EUT L 182, 2015, s. 39) i den del det häri a) beslutas om schablonmässiga finansiella korrigeringar med engångsbelopp om 313 483 531,71 euro för åren 2009, 2010 och 2011 på området för direkta arealrelaterade åtgärder, och b) påförs en schablonmässig finansiell korrigering om 2 procent på området för tvärvillkor, för ansökningsåret 2011, och att kommissionen ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden fem grunder.

A. Den del av den överklagade domen som ägnas åt prövning av den första och den andra grunden för talan, beträffande den påförda finansiella korrigeringen på 25 procent av de arealrelaterade åtgärderna (punkterna 48–140 i den överklagande domen):

Den första grunden för överklagandet avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 vad gäller definitionen av betesmark, felaktig tillämpning av artikel 296 FEUF liksom bristfällig och olämplig motivering av den överklagade domen.

Den andra grunden för överklagandet avser felaktig tolkning och tillämpning av riktlinjerna (dokument nr VI/5330/97) såvitt gäller frågan huruvida villkoren för att påföra en finansiell korrigering på 25 procent var uppfyllda, felaktig tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artikel 296 FEUF och artiklarna 43, 44 och 137 i förordning nr 73/2009, bristande och motsägelsefull motivering av den överklagade domen, åsidosättande av principen om parternas likställdhet i förfarandet och missuppfattning av den sammanfattande rapporten.

B. Den del av den överklagade domen som ägnas åt prövning av den tredje grunden för talan och som avser den finansiella korrigering på 5 procent som påfördes på grund av brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) (punkterna 141–162 i den överklagande domen):

Den tredje grunden för överklagandet avser åsidosättande av legalitetsprincipen, av principen om god förvaltning, av den enskildes rätt till försvar och av proportionalitetsprincipen samt felaktig tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artikel 296 FEUF och bristande motivering.

C. Den del av den överklagade domen som ägnas åt prövning av den fjärde grunden för talan och som avser påförande av en finansiell korrigering på 2 procent (punkterna 163–183 i den överklagande domen):

Den fjärde grunden för överklagandet avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 31.2 i förordning nr 1122/2009 och av artikel 27 i förordning nr 796/2004, bristande motivering av den överklagade domen och missuppfattning av talans föremål.

D. Den del av den överklagade domen som ägnas åt prövning av den femte grunden för talan och som avser systemet med tvärvillkor (punkterna 184–268 i den överklagande domen):

Den femte grunden för överklagandet avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 11 i förordning nr 885/2006 och av artikel 31 i förordning nr 1290/2005 samt bristande motivering av den överklagade domen.

____________