Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 236/18 г. — GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

(Дело C-236/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: GRDF SA

Ответници: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

Преюдициален въпрос

Трябва ли Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.1 , и по-специално член 41, параграф 11, да се тълкува в смисъл, че изискват при разглеждането на спор регулаторен орган да разполага с правомощието да вземе решение, което се отнася към целия период на повдигнатия пред него спор, независимо от датата на възникването му между страните, като по-специално определя последиците от несъответствието на договор с разпоредбите на директивата в решение, чието действие обхваща целия период на договора?

____________

1     Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 211, стр. 94).