Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 27. března 2018 – Minister for Justice and Equality v. LM

(Věc C-216/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Minister for Justice and Equality

Odpůrce: LM

Předběžné otázky

Bez ohledu na závěr Soudního dvora v rozsudku Aranyosi a Căldăraru, pokud vnitrostátní soud konstatuje, že existuje přesvědčivý důkaz o tom, že situace ve vydávajícím členském státě není slučitelná se základním právem na spravedlivý proces, protože samotný systém soudnictví ve vystavujícím členském státě již neodpovídá zásadám právního státu, je vykonávající justiční orgán povinen provést další, konkrétní a přesné, posouzení, zda je dotyčná osoba vystavena hrozbě nespravedlivého procesu, pokud proběhne v rámci systému, který již nesplňuje požadavky právního státu?

V případě, že kritérium, které je třeba uplatnit, vyžaduje zvláštní posouzení reálného nebezpečí, že vyžádané osobě bude zjevně odepřena spravedlnost, a pokud vnitrostátní soud dospěl k závěru, že existuje systémové porušování právního státu, je vnitrostátní soud jakožto vykonávající justiční orgán povinen požádat vydávající justiční orgán o veškeré další nezbytné informace, které by uvedenému soudu umožnily vyloučit hrozbu nespravedlivého procesu, a, je-li tomu tak, jaké záruky spravedlivého procesu by v takovém případě měly být požadovány?

____________