Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 27. marca 2018 – Minister for Justice and Equality/LM

(vec C-216/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Minister for Justice and Equality

Odporca: LM

Prejudiciálne otázky

Bez toho, aby tým boli dotknuté závery Súdneho dvora vo veci Aranyosi a Căldăraru, ak vnútroštátny súd zistí, že existuje jednoznačný dôkaz o tom, že podmienky vo vydávajúcom členskom štáte sú nezlučiteľné so základným právom na spravodlivý proces z dôvodu, že vydávajúci členský štát už nenapĺňa princíp právneho štátu, je nevyhnutné, aby vykonávajúci justičný orgán uskutočnil ďalšie osobitné a podrobné posúdenie vo vzťahu k vystaveniu dotknutej osoby nebezpečenstvu nespravodlivého procesu v prípade, ak sa trestné konanie bude viesť v právnom systéme, ktorý už nespĺňa atribúty právneho štátu?

Ak test, ktorý sa má uskutočniť, vyžaduje osobitné posúdenie skutočného nebezpečenstva, či bude dotknutá osoba vystavená zjavnému odopretiu spravodlivosti a ak vnútroštátny súd dospel k záveru, že existuje systémové porušenie zásady právneho štátu, je vnútroštátny súd ako vykonávajúci justičný orgán povinný obrátiť sa na vydávajúci justičný orgán za účelom získania ďalších nevyhnutných informácií, ktoré umožnia vnútroštátnemu súdu posúdiť existenciu nebezpečenstva nespravodlivého procesu a ak je to tak, aké garancie spravodlivého procesu by mali byť vyžadované?

____________