Language of document :

Valitus, jonka Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE on tehnyt 4.4.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-423/14, Larko v. komissio, 1.2.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-244/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (edustajat: asianajajat I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos ja N. Korogiannakis)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valitus on hyväksyttävä ja

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleen käsittelyä varten ja nyt vireillä olevan menettelyn oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa perusteeksi seuraaviin neljään valitusperusteeseen:

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt yksityinen sijoittaja -periaatetta virheellisesti soveltamalla, että toimenpiteellä nro 3 annetaan kantajalle etua.

Toinen valitusperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 296 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt, että toimenpiteellä nro 2 ja 4 annetaan valittajalle etua. Toimenpiteen nro 2 (vuoden 2008 vakuus) osalta vaikeuksissa olevan yrityksen käsitteeseen sisältyvien ajallisten kriteerien virheellinen tulkitseminen. Vakuudesta maksettavaa korvausta koskevan kriteerin virheellinen tulkitseminen. Toimenpiteen nro 4 (vuoden 2010 vakuus) osalta a) puutteelliset perustelut siltä osin kuin on kyse vakuuden antamisesta vakiintuneen käytännön mukaan; b) puutteelliset perustelut siltä osin kuin on kyse korvaamattomasta vahingosta, joka valittajalle on väitetysti aiheutunut; c) puutteelliset perustelut ja SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkominen sekä luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen siltä osin kuin on kyse vakuuden ehdoista ja palkkion määrästä; d) puutteelliset perustelut siltä osin kuin on kyse National Bank of Greece SA (ETE):n erityisasemasta yksityisenä osakkeenomistajana.

Kolmas valitusperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja SEUT 296 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt, että toimenpide nro 6 oli yhteismarkkinoille soveltumaton. a) Vuoden 2011 tilapäisten puitteiden soveltamisen osalta; b) vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen suuntaviivojen soveltamisen osalta.

Neljäs valitusperuste, joka perustuu SEUT 108 artiklan 2 kohdan, asetuksen N:o 659/19991 14 artiklan 1 kohdan ja SEUT 296 artiklan 2 kohdan rikkomiseen siltä osin kuin on kyse toimenpiteiden 2, 4 ja 6 osalta takaisin perittävien tukien määrän määrittämisestä. Niiden valituksenalaisessa tuomiossa hyväksyttyjen kohtien osalta, jotka koskevat vakuutena myönnettyjen valtiontukien erityisyyttä.

____________

1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL 1999, L 83, s. 1).