Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodním soudem pro Prahu (Česká republika) dne 26. března 2018 – Libuše Králová v. Primera Air Scandinavia

(Věc C-215/18)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu

Účastníci původního řízení

Žalobce: Libuše Králová

Žalovaný: Primera Air Scandinavia

Předběžné otázky

Existoval mezi žalobkyní a žalovaným smluvní vztah ve smyslu článku 5 odst. 1 nařízení č. 44/20011 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ačkoli mezi žalobkyní a žalovaným nebyla uzavřena smlouva a let byl součástí souborných služeb poskytovaných na základě smlouvy mezi žalobkyní a třetí osobou (cestovní kanceláří)?

Lze tento vztah kvalifikovat jako vztah spotřebitelský ve smyslu ustanovení oddílu 4 článku 15 až článku 17 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech?

Je žalovaný pasivně legitimován k uspokojení nároků plynoucích z nařízení č.261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č.295/91?

____________

1 Úř. věst. 2001, L 12, s.1