Language of document :

Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 9. februar 2017 – Francisco Rodrigo Sanz mod Universidad Politécnica de Madrid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid – Spanien)

(Sag C-443/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – direktiv 1999/70/EF – rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § 4 – flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sektor – omstrukturering af universitetsorganisationen – national lovgivning – integration af underviserne ved de højere læreanstalter i universiteternes lektorstab – betingelse – opnåelse af en doktorgrad – omklassificering af fuldtidsstillinger til deltidsstillinger – anvendelse alene på de undervisere, der er beskæftiget som ikke-fastansatte medarbejdere – princippet om forbud mod forskelsbehandling)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Francisco Rodrigo Sanz

Sagsøgt: Universidad Politécnica de Madrid

Konklusion

§ 4, stk. 1, i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, indgået den 18. marts 1999, der er knyttet som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der som led i foranstaltninger til omstrukturering af universiteternes organisation tillader de kompetente forvaltninger i den pågældende medlemsstat at halvere arbejdstiden for de undervisere ved de højere læreanstalter, der er ansat som ikke-fastansatte medarbejdere, på grund af det forhold, at de ikke er indehavere af en doktorgrad, hvorimod de undervisere ved de højere læreanstalter, der har status som tjenestemænd, men som heller ikke er i besiddelse af en doktorgrad, ikke er omfattet af den samme foranstaltning.

____________

1 EUT C 410 af 7.11.2016.