Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) la 17 aprilie 2013 - Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-202/13)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Pârât: Secretary of State for the Home Department

Întrebările preliminare

Articolul 35 din Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora permite unui stat membru să adopte o măsură de aplicabilitate generală pentru a refuza, a anula sau a retrage dreptul conferit de articolul 5 alineatul (2) din directivă, prin care membrii de familie care nu sunt resortisanţi ai Uniunii care deţin permise de şedere eliberate în conformitate cu articolul 10 din directivă sunt scutiţi de obligaţia de a deţine o viză?

Articolul 1 din Protocolul nr. 20 privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în Regatul Unit şi în Irlanda permite Regatului Unit să solicite titularilor de permise de şedere să deţină o viză de intrare care trebuie obţinută înainte de sosirea la frontieră?

În cazul în care răspunsurile la prima şi la a doua întrebare sunt afirmative, regimul aplicat de Regatul Unit titularilor de permise de şedere din prezenta cauză este justificat având în vedere elementele prezentate în rezumat în cuprinsul hotărârii instanţei de trimitere?

____________

1 - Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, p.77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).