Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) 17. apríla 2013 - Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(vec C-202/13)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Žalovaný: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciálne otázky

Oprávňuje článok 35 smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (ďalej len "smernica") členský štát na prijatie opatrenia so všeobecnou pôsobnosťou na odmietnutie, ukončenie alebo zrušenie práva priznaného článkom 5 ods. 2 smernice, ktorý oslobodzuje rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Únie a sú držiteľmi pobytových preukazov vydaných podľa článku 10 smernice ("držitelia pobytových preukazov"), od vízovej povinnosti?

Môže článok 1 Protokolu č. 20 o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na Spojené kráľovstvo a Írsko oprávňovať Spojené kráľovstvo požadovať, aby držitelia pobytových preukazov mali vstupné víza ešte pred vstupom do krajiny?

V prípade kladnej odpovede na prvú alebo druhú otázku, možno prístup Spojeného kráľovstva k držiteľom pobytových preukazov v prejednávanej veci odôvodniť vzhľadom na dôkazy zhrnuté v rozsudku vnútroštátneho súdu?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHSText s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).