Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 18 декември 2014 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(Дело C-202/13)1

(Гражданство на Европейския съюз — Директива 2004/38/ЕО — Право на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки — Право на влизане — Гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза и притежава карта за пребиваване, издадена от държава членка — Национално законодателство, което изисква предварително разрешение за влизането на територията на страната — Член 35 от Директива 2004/38/ЕО — Член 1 от Протокол (№ 20) относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Ищци: The Queen, по искане на: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Ответник: Secretary of State for the Home Department

Диспозитив

Както член 35 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, така и член 1 от Протокол (№ 20) относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия трябва да се тълкуват в смисъл, че не позволяват на държава членка да предвиди по съображения за обща превенция задължение за членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, които не са граждани на държава членка, но притежават валидна карта за пребиваване, издадена в съответствие с член 10 от Директива 2004/38 от органите на друга държава членка, да притежават разрешение за влизане съгласно националното право като разрешението за член на семейството на гражданин на държава от ЕИП (Европейско икономическо пространство), за да могат да влязат на територията ѝ.