Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Věc C‑202/13

The Queen, na žádost Seana Ambrose McCarthyho a dalších

v.

Secretary of State for the Home Department

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

„Občanství Evropské unie – Směrnice 2004/38/ES – Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členského státu – Právo na vstup – Státní příslušník třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie a má pobytovou kartu vydanou členským státem – Vnitrostátní právní úprava podmiňující vstup na území daného státu předchozím získáním povolení ke vstupu – Článek 35 směrnice 2004/38/ES – Článek 1 Protokolu (č. 20) o použití některých hledisek článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie na Spojené království a Irsko“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. prosince 2014

1.        Občanství Unie – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Směrnice 2004/38 – Oprávněné osoby – Rodinní příslušníci občana Unie, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí – Podmínka – Občan Unie, který využil svého práva volného pohybu

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38, čl. 3 odst. 1)

2.        Občanství Unie – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Směrnice 2004/38 – Právo státních příslušníků třetí země, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na vstup a pobyt – Právo na vstup omezené na jiné členské státy, než je členský stát původu občana Unie – Neexistence

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38, články 5 a 10)

3.        Občanství Unie – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Směrnice 2004/38 a Protokol (č. 20) o použití některých hledisek článku 26 SFEU na Spojené království a Irsko – Právo státních příslušníků třetí země, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na vstup a pobyt – Zneužití práva nebo podvod – Skutečnost, že uvedení státní příslušníci mají platnou pobytovou kartu vydanou jiným členským státem – Vnitrostátní právní úprava podmiňující v zájmu obecné prevence vstup uvedených státních příslušníků na území daného státu předchozím získáním povolení ke vstupu – Nepřípustnost

(Protokol č. 20 připojený ke Smlouvám o EU a FEU; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38, články 10 a 35)

4.        Právo Evropské unie – Zásady – Zákaz zneužití práva

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 33–38)

2.        Ustanovení o právu na vstup stanovená článkem 5 směrnice 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států hovoří o „členských státech“ a nijak nerozlišují podle členského státu vstupu, zejména když stanoví, že od povinnosti získat vstupní vízum jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, s platnou pobytovou kartou podle článku 10 této směrnice. Z tohoto článku 5 tedy nijak nevyplývá, že by právo na vstup rodinných příslušníků občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, bylo omezeno na jiné členské státy, než je členský stát původu občana Unie.

(viz bod 41)

3.        Jak článek 35 směrnice 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, tak článek 1 Protokolu (č. 20) o použití některých hledisek článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie na Spojené království a Irsko musí být vykládány v tom smyslu, že členskému státu neumožňují, aby při sledování cíle obecné prevence podrobil rodinné příslušníky občana Evropské unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a mají platnou pobytovou kartu vydanou na základě článku 10 směrnice 2004/38 orgány jiného členského státu, povinnosti být podle vnitrostátního práva držiteli takového povolení ke vstupu, jako je doklad rodinného příslušníka Evropského hospodářského prostoru (EHP), aby mohli vstoupit na jeho území.

Opatření přijímaná vnitrostátními orgány na základě článku 35 směrnice 2004/38, jejichž cílem je odepření, pozastavení nebo odnětí práva přiznaného touto směrnicí, musí být totiž založena na individuálním přezkumu každého jednotlivého případu. Opatření sledující cíl obecné prevence zneužití práv nebo podvodů by na základě své automatické povahy umožňovala členským státům neuplatňovat ustanovení směrnice 2004/38 a porušovala by samotnou podstatu základního a individuálního práva občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, jakož i odvozených práv, která mají rodinní příslušníci těchto občanů, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu.

A dále článek 1 protokolu č. 20 má Spojenému království umožnit ověřit, zda osoba, která chce vstoupit na jeho území, skutečně splňuje podmínky vstupu, zejména podmínky stanovené unijním právem. Tento článek 1 naopak neumožňuje tomuto členskému státu určovat podmínky vstupu osob, které mají právo na vstup na základě unijního práva, a zejména ukládat jim dodatečné podmínky vstupu nebo jiné podmínky, než stanoví unijní právo.

(viz body 52, 56–58, 64, 66 a výrok)

4.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 54)