Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

C‑202/13. sz. ügy

The Queen, Sean Ambrose McCarthy és társai kérelme alapján

kontra

Secretary of State for the Home Department

(a High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Administrative Court] [Egyesült Királyság] által benyújtott

előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Európai uniós polgárság – 2004/38/EK irányelv – Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga – Beutazási jog – Uniós polgár olyan családtagja, aki harmadik országnak a valamely tagállam által kiállított tartózkodási kártyával rendelkező állampolgára – A nemzeti területre történő beutazást beutazási engedély előzetes megszerzésétől függővé tévő nemzeti jogszabály – A 2004/38/EK irányelv 35. cikke – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról szóló (20.) jegyzőkönyv 1. cikke”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. december 18.

1.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – Jogosultak – Uniós polgár olyan családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai – Feltétel – A szabad mozgáshoz való jogát gyakorló uniós polgár

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (1) bekezdés)

2.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – Uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjai beutazási és tartózkodási joga – Az uniós polgár származási tagállamától eltérő tagállamokra korlátozódó beutazási jog – Hiány

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. és 10. cikk)

3.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv és az EUMSZ 26. cikk egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról szóló 20. jegyzőkönyv – Uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjai beutazási és tartózkodási joga – Visszaélés vagy csalás –Másik tagállam által kiállított, érvényes tartózkodási kártya említett állampolgárok általi birtoklása – Az általános megelőzés érdekében az említett állampolgároknak az ország területére történő beutazását beutazási engedély előzetes megszerzésétől függővé tévő nemzeti jogszabály – Megengedhetetlenség

(Az EU‑Szerződéshez és az EUM‑Szerződéshez csatolt 20. jegyzőkönyv; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 10. cikk és 35. cikk)

4.        Európai uniós jog – Elvek – A joggal való visszaélés tilalma

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 33–38. pont)

2.        Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 5. cikkében foglalt, a beutazáshoz való jogról szóló rendelkezések a „tagállamokra” vonatkoznak, és nem tesznek különbséget a beutazás helye szerinti tagállam alapján, különösen amennyiben előírják, hogy az ezen irányelv 10. cikke szerinti érvényes tartózkodási kártya birtoklása mentesíti az uniós polgároknak a valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagjait a beutazási vízum megszerzésének kötelezettsége alól. Ezen 5. cikkből tehát egyáltalán nem az tűnik ki, hogy az uniós polgárok valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagjainak a beutazási joga az uniós polgár származási tagállamától eltérő tagállamokra korlátozódna.

(vö. 41. pont)

3.        Mind az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 35. cikkét, mind pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról szóló 20. jegyzőkönyv 1. cikkét akként kell értelmezni, hogy azok nem teszik lehetővé valamely tagállam számára, hogy az európai uniós polgároknak a valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező és másik tagállam hatóságai által a 2004/38 irányelv 10. cikke alapján kiállított érvényes tartózkodási kártyával rendelkező családtagjait – általános megelőzési céllal – arra kötelezze, hogy a területére történő beutazáshoz a nemzeti jog értelmében az Európai Gazdasági Térség (EGT) családi engedélyhez hasonló beutazási engedéllyel rendelkezzenek.

Ugyanis egyrészt a nemzeti hatóságok által a 2004/38 irányelv 35. cikke alapján elfogadott, az ezen irányelv által biztosított valamely jog megtagadására, megszüntetésére, vagy visszavonására irányuló intézkedéseknek az adott eset egyedi vizsgálatán kell alapulniuk. A joggal való visszaélés vagy csalás általános megelőzésére irányuló intézkedések – automatikus jellegüknél fogva – lehetővé tennék a tagállamok számára a 2004/38 irányelv rendelkezései alkalmazásának mellőzését, továbbá az uniós polgárok tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való alapvető és egyéni jogának, valamint azon származtatott jogoknak magát a lényegét sértené, amelyeket e polgároknak a valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagjai élveznek.

Másrészt a 20. jegyzőkönyv 1. cikkének célja, hogy feljogosítja az Egyesült Királyságot annak vizsgálatára, hogy a területére beutazni kívánó személyek esetében ténylegesen teljesülnek‑e a beutazással kapcsolatos – többek között az uniós jogban előírt – feltételek. Ezen 1. cikk ezzel szemben nem engedi meg e tagállam számára azt, hogy meghatározza az uniós jog alapján beutazási joggal rendelkező személyek beutazásával kapcsolatos feltételeket, és különösen azt, hogy velük szemben az uniós jogban előírtakat kiegészítő vagy azoktól eltérő feltételeket írjon elő.

(vö. 52., 56–58., 64., 66. pont és a rendelkező rész)

4.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 54. pont)