Language of document :

Valitus, jonka River Kwai International Food Industry Co. Ltd on tehnyt 23.2.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-460/14, AETMD v. neuvosto, 14.12.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-144/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (edustajat: F. Graasma ja J. Cornelis, advocaten)

Muut osapuolet: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 14.12.2017 asiassa T-460/14, AETMD v. neuvosto, antaman tuomion ja

velvoittaa vastapuolen korvaamaan valittajalle tästä valituksesta aiheutuneet sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-460/14 käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksissa on useita oikeudellisia virheitä ja että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut vääristyneesti huomioon sille esitetyt tosiseikat ja todisteet. Valittaja vaatii tämän vuoksi, että valituksenalainen tuomio on kumottava.

Valittaja esittää kolme valitusperustetta.

Ensiksikin se, että riidanalaisessa tuomioistuimessa ei käsitellä valittajan esittämiä väitteitä, jotka koskivat alkuperäisen kanteen tutkittavaksi ottamista – mukaan lukien neljännen kanneperusteen osalta –, loukkasi valittajan puolustautumisoikeuksia unionin yleisessä tuomioistuimessa. Valituksenalaisessa tuomiossa jätettiin huomiotta valittajan väitteet, jotka koskivat tutkimatta jättämistä, eikä siinä esitetty syytä/perustelua sille, minkä vuoksi valittajan väitteitä ei ollut tarpeen käsitellä.

Toiseksi valituksenalaisessa tuomioistuimessa on otettu todisteet vääristyneesti huomioon, kun siinä on luokiteltu kustannusten jakamista koskeva kysymys normaaliarvon määrittämiseen ja siis polkumyyntimarginaalin laskemiseen liittyväksi eikä olosuhteiden pysyvään muutokseen liittyväksi kysymykseksi. Mikään vastapuolen hallinnollisessa menettelyssä esittämistä lausumista ei yhdistä kustannusten jakamista koskevaa kysymystä polkumyyntimarginaaliin laskemiseen.

Lopuksi valituksenalaisessa tuomiossa rikotaan perusasetuksen1 10 artiklaa ja loukataan taannehtivuuskiellon yleistä periaatetta, kun valittajan polkumyyntitullia korotetaan tosiasiallisesti taannehtivasti 3,6 prosentista 12,8 prosenttiin.

____________

1 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EYVL 2009, L 343, s. 1).