Language of document :

Žaloba podaná dne 28. února 2018 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-165/18)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano a G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že do 18. dubna 2016 nepřijalo všechny právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 20141 nebo v každém případě tím, že Komisi uvedené předpisy neoznámilo, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 106 odst. 1 uvedené směrnice;

uložil v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU Španělskému království denní penále ve výši 123 928,64 EUR s účinností ode dne vyhlášení rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti přijmout, nebo v každém případě oznámit Komisi předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí 2014/25/EU;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 18. dubna 2016.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 243).