Language of document :

Acțiune introdusă la 28 februarie 2018 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-165/18)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano și G. von Rintelen, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, prin neadoptarea, cel mai târziu până la 18 aprilie 2016, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 20141 , sau, în orice caz, prin nenotificarea actelor respective Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 106 alineatul (1) din directiva menționată;

obligarea Regatului Spaniei, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 123 928,64 EUR pe zi de întârziere, începând de la data pronunțării hotărârii prin care se declară neîndeplinirea obligației de a adopta sau, în orice caz, de a notifica Comisiei actele necesare pentru a se conforma Directivei 2014/25/UE;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului a expirat la 18 aprilie 2016.

____________

1     Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO 2014, L 94, p. 243).