Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Lisboa (Portugali) on esittänyt 26.2.2018 – Agostinho da Silva Martins v. Dekra Claims Services Portugal SA

(asia C-149/18)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Relação de Lisboa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Agostinho da Silva Martins

Vastapuoli: Dekra Claims Services Portugal SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko Portugalissa voimassa olevaa säännöstöä pitää ensisijaisena, Rooma II -asetuksen1 16 artiklan mukaisena ehdottomasti sovellettavana säännöksenä?

Voidaanko kyseistä säännöstä pitää unionin oikeuden säännöksenä, joka sisältää Rooma II -asetuksen 27 artiklassa tarkoitetun lainvalintasäännöksen?

Voidaanko katsoa, että Portugalin kansalaiseen, joka on joutunut liikenneonnettomuuteen Espanjassa, on direktiivin 2009/103/EY2 28 artiklan mukaan sovellettava Portugalin siviililain 498 §:n 3 momentissa säädettyä vanhentumisaikaa?

____________

1 Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) (EUVL 2007, L 199, s. 40).

2 Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY (EUVL 2009, L 263, s. 11).