Language of document :

A Court of Appeal (Írország) által 2018. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon kontra Minister for Justice and Equality

(C-169/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Alperes: Minister for Justice and Equality

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2., 3. és 4. kérdésben szereplő esetleges igazolástól függően, megsérti-e valamely tagállam a 2004/38/EK irányelv1 (a továbbiakban: 2004. évi irányelv) 5. cikkének (2) bekezdésében szereplő azon követelményt, miszerint a vízumot a lehető legrövidebb időn belül ki kell adni a szóban forgó tagállamban szabad mozgását gyakorló vagy ilyen szándékkal rendelkező uniós polgár házastársának és családtagjainak, ha az ilyen kérelem elbírálása több mint 12 hónapig tart?

Az 1. kérdés sérelme nélkül, igazolható-e a 2004. évi irányelv 35. cikke alapján vagy más módon, és így nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését az 5. cikk (2) bekezdése szerinti vízumkérelem elbírálása vagy az arról való egyéb döntés során amiatt felmerült késedelem, hogy biztosítani kell egyebek mellett háttérellenőrzésekkel, hogy a kérelem nem csalárd, nem valósít meg joggal való visszaélést, ideértve azt is, hogy a házasság nem minősül érdekházasságnak?

Az 1. kérdés sérelme nélkül, igazolható-e a 2004. évi irányelv 27. vagy 35. cikke alapján vagy más módon, és így nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését az 5. cikk (2) bekezdése szerinti vízumkérelem elbírálása vagy az arról való döntés során amiatt felmerült késedelem, hogy kiterjedt háttér- és biztonsági ellenőrzéseket kell végezni bizonyos harmadik országokból érkező személyekre vonatkozóan az e harmadik országokból érkező utazókkal kapcsolatos biztonsági aggályok miatt?

Az 1. kérdés sérelme nélkül, igazolható-e és így nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését az 5. cikk (2) bekezdése szerinti vízumkérelem elbírálása vagy arról való döntés során amiatt felmerült késedelem, hogy az egyes harmadik országokból érkező ilyen kérelmek száma hirtelen és nem várt módon megemelkedett, amely kérelmekről úgy vélik, hogy valódi biztonsági aggályokat jelentenek?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004 L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47)