Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Irland) den 2 mars 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon mot Minister for Justice and Equality

(Mål C-169/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (Irland)

Parter i det nationella målet

Klagande: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Motpart: Minister for Justice and Equality

Tolkningsfrågor

1.     Med förbehåll för de eventuella rättfärdigandegrunder som beskrivs i frågorna 2, 3 och 4, åsidosätter en medlemsstat kravet enligt artikel 5.2 i direktiv 2004/38/EG1 (nedan kallat 2004 års direktiv), om att visering ska utfärdas så snart som möjligt till make/maka och familjemedlemmar till en unionsmedborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i medlemsstaten ifråga, eller som avser att utöva denna rättighet, när handläggningstiden för en sådan ansökan överstiger 12 månader?

2.     Oavsett hur fråga 1 ska besvaras, önskas svar på följande fråga: Är dröjsmål i handläggningen eller annars i avgörandet av en viseringsansökan enligt artikel 5.2, som uppstår på grund av behovet av att genom bakgrundskontroller säkerställa att ansökan inte är bedräglig eller utgör missbruk av rättigheter, inklusive en kontroll av att det inte är fråga om skenäktenskap, enligt artikel 35 i 2004 års direktiv eller på annan grund, rättfärdigade, varför de inte strider mot artikel 5.2?

3.     Oavsett hur fråga 1 ska besvaras, önskas svar på följande fråga: Är dröjsmål i handläggningen eller i avgörandet av en viseringsansökan enligt artikel 5.2, som uppstår på grund av behovet av att utföra omfattande bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar av personer som kommer från vissa tredjeländer, med anledning av att det finns särskilda säkerhetsrisker relaterade till resande som kommer från dessa tredjeländer, enligt artikel 27 eller artikel 35 i 2004 års direktiv eller på annan grund, rättfärdigade, varför de inte strider mot artikel 5.2?

4.     Oavsett hur fråga 1 ska besvaras, önskas svar på följande fråga: Är dröjsmål i handläggningen eller i avgörandet av en viseringsansökan enligt artikel 5.2, som uppstår på grund av en plötslig och oförutsedd ökning av sådana ansökningar från vissa tredjeländer, vilka anses vara förenade med verkliga säkerhetsrisker, rättfärdigade, varför de inte strider mot artikel 5.2?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EE (EUT L 158, 2004, s. 77).