Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 31 октомври 2016 г. — A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-550/16)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, , zittingsplaats Amsterdam

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A, S

Ответник: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Преюдициален въпрос

Във връзка със събирането на семейството на бежанци трябва ли за „непридружени малолетни или непълнолетни лица“ по смисъла на член 2, буква е) от Директива 2003/861 да се смятат и гражданите на трети страни или лицата без гражданство на възраст под 18 години, които влизат на територията на държава членка непридружени от възрастен, който да отговаря за тях по закон или съгласно обичая, и които

–    подават молба за убежище,

–    навършват 18 години по време на процедурата по предоставяне на убежище в държавата членка,

–    получават убежище с обратна сила, считано от момента на подаване на молбата, и

–    впоследствие подават заявление за събиране на семейството?

____________

1 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).