Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag (Nederlandene) den 31. oktober 2016 – A og S mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Sag C-550/16)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag, tingstedet i Amsterdam

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A og S

Sagsøgt: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Præjudicielle spørgsmål

Skal der i forbindelse med familiesammenføring af flygtninge ved »uledsaget mindreårig« som omhandlet i artikel 2, litra f), i direktiv 2003/86 1 også forstås en tredjelandsstatsborger eller en statsløs under 18 år, som ankommer til en medlemsstats område uden at være ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for den mindreårige ifølge lov eller sædvane, og som

–    søger om asyl,

–    under asylproceduren på medlemsstatens område fylder 18 år,

–    får meddelt asyl med tilbagevirkende kraft til ansøgningsdatoen og

–    efterfølgende søger om familiesammenføring?

____________

1     Rådets direktiv 2003/86/EF af 22.9.2003 om ret til familiesammenføring (EUT 2003, L 251, s. 12).