Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, istuntopaikka Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2016 – A ja S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Asia C-550/16)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, istuntopaikka Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A ja S

Vastaaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pakolaisten perheenyhdistämisen yhteydessä direktiivin1 2 artiklan f alakohtaan sisältyvän käsitteen ”ilman huoltajaa tuleva alaikäinen” katsottava tarkoittavan myös alle 18-vuotiaita kolmannen maan kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka saapuvat jäsenvaltion alueelle ilman heistä joko oikeuden tai vakiintuneen käytännön mukaan vastuussa olevaa aikuista, ja

–    jotka hakevat turvapaikkaa,

–    jotka täyttävät turvapaikkamenettelyn kuluessa kyseisen jäsenvaltion alueella 18 vuotta,

–    joille myönnetään turvapaikka taannehtivasti hakemuksen jättämisajankohdasta lukien ja

–    jotka tämän jälkeen hakevat perheenyhdistämistä?

____________

1 Oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/86/EY (EUVL 2003, L 251, s. 12).