Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Amsterdamie (Niderlandy) w dniu 31 października 2016 r. – A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Sprawa C-550/16)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Den Haag na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Amsterdamie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: A, S

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Pytanie prejudycjalne

Czy w kontekście łączenia rodzin uchodźców pod pojęciem „osoby nieletniej pozbawionej opieki” w rozumieniu art. 2 lit. f) dyrektywy 2003/861 należy rozumieć obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który nie ukończył 18 roku życia i który przybywa na terytorium państwa członkowskiego bez opieki odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub zwyczajowo osoby dorosłej i który:

-    ubiega się o azyl,

-    w okresie trwania postępowania w przedmiocie wniosku o udzielenie azylu - przebywając na terytorium odnośnego państwa członkowskiego - ukończył 18 lat,

-    uzyskuje azyl z mocą wsteczną począwszy od dnia złożenia wniosku o jego udzielenie, a

-    następnie występuje z wnioskiem udzielenie zgody na łączenie rodzin.

____________

1 Dyrektywa Rady 2003/86/EG z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.U. 2003 L 251, s. 12.