Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag (Holandsko) 31. októbra 2016 – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(vec C-550/16)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A, S

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciálna otázka

Treba v rámci zlúčenia rodiny v prípade utečencov považovať za „maloletého bez sprievodu“ v zmysle článku 2 písm. f) smernice 2003/861 aj štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti mladšiu ako osemnásť rokov, ktorý prichádza na územie členských štátov bez sprievodu dospelého, ktorý je zo zákona alebo podľa obyčajového práva za neho zodpovedný, a ktorý

–    požiada o azyl,

–    počas azylového konania v členskom štáte dovŕši vek 18 rokov,

–    azyl mu priznajú so spätnou účinnosťou k okamihu podania žiadosti a

–    následne požiada o zlúčenie rodiny?

____________

1 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224).