Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, sammanträdesplats Amsterdam (Nederländerna) den 31 oktober 2016 – A, S mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-550/16)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag, sammanträdesplats Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A, S

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Tolkningsfrågor

Ska, när det gäller familjeåterförening av flyktingar, uttrycket ”underårig utan medföljande vuxen” i den mening som avses i artikel 2 f i direktivet förstås så, att det även avser en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som är yngre än arton år och som anländer till en medlemsstat utan medföljande vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för den underårige, när den underårige

–    ansöker om asyl,

–    under asylförfarandet i medlemsstaten fyller 18 år,

–    beviljas asyl med retroaktiv verkan från och med ansökningsdatumet, och

–    därefter ansöker om familjeåterförening?

____________