Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag - Nizozemsko) – A, S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Věc C-550/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Právo na sloučení rodiny – Směrnice 2003/86/ES – Článek 2 návětí a písm. f) – Pojem ‚nezletilá osoba bez doprovodu‘ – Článek 10 odst. 3 písm. a) – Právo uprchlíka na sloučení rodiny se svými rodiči – Uprchlík, který je v okamžiku svého vstupu na území členského státu a podání žádosti o azyl mladší 18 let, avšak v okamžiku, kdy je přijato rozhodnutí přiznávající mu azyl a kdy podal žádost o sloučení rodiny, je již plnoletý – Rozhodný okamžik pro posouzení postavení dotyčného jako ‚nezletilé osoby‘ “

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag

Účastníci původního řízení

Žalobci: A, S

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Výrok

Článek 2 návětí a písm. f) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, vykládaný ve spojení s čl. 10 odst. 3 písm. a) této směrnice, musí být vykládán v tom smyslu, že jako „nezletilá osoba“ ve smyslu tohoto ustanovení musí být kvalifikován státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, jež byla mladší 18 let v okamžiku vstupu na území členského státu a podání žádosti o azyl v tomto státě, která však v průběhu azylového řízení dosáhla plnoletosti a následně jí bylo přiznáno postavení uprchlíka.

____________

1 Úř. věst. C 38, 6.2.2017.