Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 12. april 2018 – A og S mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Den Haag – Nederlandene)

(Sag C-550/16) 1

[Præjudiciel forelæggelse – ret til familiesammenføring – direktiv 2003/86/EF – artikel 2, litra f) – begrebet »uledsaget mindreårig« – artikel 10, stk. 3, litra a) – en flygtnings ret til familiesammenføring med sine forældre – flygtning under 18 år på tidspunktet for indrejsen og indgivelsen af asylansøgningen, men myndig på tidspunktet for ansøgningen om familiesammenføring – afgørende dato for vurderingen af status som uledsaget mindreårig]

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: A og S

Sagsøgt: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Konklusion

Artikel 2, litra f), i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring, sammenholdt med direktivets artikel 10, stk. 3, litra a), skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, som var under 18 år på tidspunktet for sin ankomst til en medlemsstats område og ved indgivelsen af sin ansøgning om asyl i denne stat, men som under asylproceduren bliver myndig og derefter tildeles flygtningestatus, skal kvalificeres som »mindreårig« som omhandlet i denne bestemmelse.

____________

1 EUT C 38 af 6.2.2017.