Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A, S versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(kohtuasi C-550/16)1

(Eelotsusetaotlus – Perekonnaga taasühinemise õigus – Direktiiv 2003/86/EÜ – Artikli 2 punkt f – Mõiste „saatjata alaealine“ – Artikli 10 lõike 3 punkt a – Pagulase õigus perekonna taasühinemisele oma vanematega – Pagulane, kes on liikmesriigi territooriumile sisenemise ja varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid varjupaiga andmise otsuse tegemise ja perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal täisealine – Saatjata alaealise staatuse hindamiseks määrav kuupäev)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: A, S

Vastustaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Resolutsioon

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 2 punkti f koostoimes artikli 10 lõike 3 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et alaealiseks selle sätte tähenduses tuleb kvalifitseerida kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes oli liikmesriigi territooriumile sisenemise ja selles riigis varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid kes saab varjupaigamenetluse ajal täisealiseks ja tunnistatakse seejärel pagulaseks.

____________

1 ELT C 38, 6.2.2017.