Language of document :

Bíróság (második tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Rechtbank Den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, S kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(C-550/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Családegyesítési jog – 2003/86/EK irányelv – A 2. cikk bevezető fordulata és f) pontja – A „kísérő nélküli kiskorú” fogalma – A 10. cikk (3) bekezdésének a) pontja – A menekültnek a szüleivel történő családegyesítéshez való joga – A tagállam területére érkezésekor és a menedékjog iránti kérelmének benyújtásakor a 18. életévét be nem töltő, de a menedékjogot számára megadó határozat meghozatalának és a családegyesítés iránti kérelme benyújtásának időpontjában nagykorú menekült – Az érdekelt „kiskorúként” való minősülésének értékelése szempontjából meghatározó időpont)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperesek: A, S

Alperes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rendelkező rész

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 2. cikkének bevezető fordulatát és f) pontját ezen irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében „kiskorúnak” kell minősíteni az olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki 18. életévét még nem töltötte be abban az időpontban, amikor a tagállam területére érkezett, és a menedékjog iránti kérelmét ezen államban benyújtotta, de aki a menekültügyi eljárás során nagykorúvá válik, és ezt követően menekült jogállásban részesül.

____________

1 HL C 38., 2017.2.6.