Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag - Țările de Jos) – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Cauza C-550/16)1

[Trimitere preliminară – Dreptul la reîntregirea familiei – Directiva 2003/86/CE – Articolul 2 partea introductivă și litera (f) – Noțiunea „minor neînsoțit” – Articolul 10 alineatul (3) litera (a) – Dreptul unui refugiat la reîntregirea familiei cu părinții săi – Refugiat cu vârsta sub 18 ani la momentul intrării sale pe teritoriul statului membru și al depunerii cererii sale de azil, dar major la momentul la care este adoptată decizia prin care i se acordă azilul și la care a depus cererea de reîntregire a familiei – Data determinantă pentru a aprecia calitatea de „minor” a persoanei interesate]

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag

Părțile din procedura principală

Reclamanți: A, S

Pârât: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispozitivul

Articolul 2 partea introductivă și litera (f) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei coroborat cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din aceasta trebuie interpretat în sensul că trebuie să fie calificat drept „minor”, în sensul acestei dispoziții, un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid cu vârsta sub 18 ani la momentul intrării sale pe teritoriul unui stat membru și al depunerii cererii sale de azil în acest stat, dar care, în cursul procedurii de azil, împlinește vârsta majoratului și căruia i se recunoaște, ulterior, statutul de refugiat.

____________

1     JO C 38, 6.2.2017