Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag - Nederländerna) – A, S mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-550/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Rätt till familjeåterförening – Direktiv 2003/86/EG – Artikel 2 led f – Begreppet ’underårig utan medföljande vuxen’ – Artikel 10.3 a – En flyktings rätt till familjeåterförening med sina föräldrar – Flykting som är yngre än arton år vid tidpunkten för dennes inresa i medlemsstaten och inlämnandet av asylansökan, men äldre än arton år vid tidpunkten för antagandet av beslutet om beviljande av asyl och för inlämnandet av ansökan om familjeåterförening – Tidpunkt som är avgörande för fastställandet av om den berörda personen är ’underårig’)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag

Klagande: A, S

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Domslut

Artikel 2 led f, jämförd med artikel 10.3 a, i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, ska tolkas så, att en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som var yngre än arton år vid inresan i en medlemsstat och vid inlämnandet av asylansökan i den staten, men som under asylförfarandets gång uppnår myndighetsålder och därefter beviljas flyktingstatus, ska betraktas som en ”underårig” i den bestämmelsens mening.

____________

(1 ) EUT C 38, 6.2.2017