Language of document :

Иск, предявен на 3 април 2018 г. — Европейска централна банка/Република Латвия

(Дело C-238/18)

Език на производството: латвийски

Страни

Ищец: Европейска централна банка (представители: C. Zilioli, C. Kroppenstedt и K. Kaiser, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado)

Ответник: Република Латвия

Искания на ищеца

Европейската централна банка моли Съда:

да изиска от Република Латвия в съответствие с член 24, параграф 1 от Статута на Съда на Европейския съюз и член 62 от Процедурния правилник на Съда да предостави цялата релевантна информация във връзка с разследването, което понастоящем се води от Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Служба за предотвратяване и борба с корупцията) срещу управителя на Банката на Латвия;

да установи в съответствие с член 14.2. от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна, че Република Латвия е нарушила втори параграф от посочената разпоредба:

тъй като е освободила от длъжност управителя на Банката на Латвия преди да е налице осъдителна присъда, постановена от независим съдебен орган, разгледал делото по същество, и

ако представените от Република Латвия потвърдят това, без да са налице изключителни обстоятелства, които обосновават освобождаването от длъжност в настоящия случай.

да се осъди Република Латвия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

ЕЦБ поддържа, че Република Латвия е нарушила втори параграф на член 14.2. от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като освободила от длъжност управителя на Банката на Латвия, прилагайки спрямо него временна мярка за принуда, без да е налице осъдителна присъда, постановена от независим съдебен орган, разгледал делото по същество.

____________