Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. března 2018 společností Électricité de France (EDF) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. ledna 2018 ve věci T-747/15, EDF v. Komise

(Věc C-221/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Électricité de France (EDF) (zástupce: M. Debroux, avocat)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Francouzská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

rozhodl o žalobě v prvním stupni tím, že ji vyhoví a zruší tedy články 1 až 5 rozhodnutí Komise (EU) 2016/154 ze dne 22. července 2015 o státní podpoře SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) 1 ;

podpůrně:

rozhodl s konečnou platností o prvním žalobním důvodu a první části druhého žalobního důvodu žaloby v prvním stupni, vyhoví první části druhého žalobního důvodu, a tedy rozhodl, že zásada tržně jednajícího hospodářského subjektu platí pro sporné opatření;

vrátil projednávanou věc k novému rozhodnutí Tribunálu v jiném složení, aby rozhodl o dalších žalobních důvodech a argumentech navrhovatelky uvedených v její žalobě ze dne 22. prosince 2015 a rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni bude rozhodnuto později;

k tomu podpůrně:

vrátil projednávanou věc k novému rozhodnutí Tribunálu v jiném složení, aby rozhodl o všech žalobních důvodech a argumentech navrhovatelky uvedených v její žalobě ze dne 22. prosince 2015 (která obsahuje podpůrně uvedené žalobní důvody) a rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni bude rozhodnuto později;

a v každém případě:

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje čtyři důvody a podpůrně další důvod.

První důvod vycházející ze skutečnosti, že na základě rozsudku Tribunálu ze dne 15. prosince 2009 EDF v. Komise (T-156/04) byla porušena překážka věci pravomocně rozsouzené. Napadený rozsudek označuje sporné opatření jako údajné osvobození od daně, na rozdíl od rozsudku ze dne 15. prosince 2009 v téže věci, který tento přístup výslovně odmítl. Za účelem odůvodnění tohoto rozdílu při určení sporného opatření se napadený rozsudek odvolává nesprávně zjevně implicitně na skutečnost, že rozsudek ze dne 15. prosince 2009 je třeba vykládat „ve světle“ potvrzujícího rozsudku Soudního dvora ze dne 5. června 2012 (C-124/10 P). V tomto rozsudku však Soudní dvůr nerozhodl o určení sporného opatření, které vyplývá ze skutkového zjištění.

Druhý důvod vycházející ze skutečnosti, že došlo ke zkreslení důkazů předložených Tribunálu. Tyto důkazy popisovaly skutečně provedená opatření spojená s restrukturalizací společnosti EDG a neumožňují definovat údajné osvobození od daně, které Tribunál konstatoval.

Třetí důvod vycházející ze skutečnosti, že byla porušena povaha a rozsah povinnosti provést řádné a nestranné šetření, kterou stanoví nedávná judikatura Soudního dvora, zejména rozsudek Frucona Košice ze dne 20. září 2007 (C-300/16 P), který byl předmětem písemného vyjádření u Tribunálu.

Čtvrtý důvod vycházející ze skutečnosti, že Tribunál nesplnil povinnost uvést odůvodnění, pokud jde jak o určení sporného opatření, tak i neprovedení projednání argumentů žalobkyně založených na rozsudku Frucona Košice.

Konečně, důvod, který byl uplatněn podpůrně, vycházející ze skutečnosti, že došlo k právnímu omylu při určení sporné podpory jako nová podpora, ačkoli měla být označena za existující podporu.

____________

1 Úř. věst. L 34, s. 152.