Language of document :

Överklagande ingett den 27 mars 2018 av Électricité de France (EDF) av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 januari 2018 i mål T-747/15, EDF mot kommissionen

(Mål C-221/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Électricité de France (EDF) (ombud: M. Debroux, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Frankrike

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar i första hand att domstolen ska:

upphäva den överklagade domen;

avgöra den talan som väckts i första instans och bifalla densamma och därmed ogiltigförklara artiklarna 1–5 i kommissionens beslut (EU) 2016/154 av den 22 juli 2015 om statligt stöd SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002)1 ;

och i andra hand att domstolen ska:

slutligt avgöra målet såvitt avser den första grunden och den första delen av den andra grunden för talan i första instans och bifalla dessa, och därmed slå fast att principen om en operatör i en marknadsekonomi är tillämplig på den omtvistade åtgärden;

återförvisa målet till tribunalen med en annan sammansättning för prövning av övriga grunder och argument som klaganden åberopat i sin ansökan av den 22 december 2015, samt förordna att beslut om rättegångskostnaderna i första instans ska anstå;

samt i tredje hand att domstolen ska:

återförvisa målet till tribunalen med en annan sammansättning för prövning av samtliga grunder och argument som klaganden åberopat i sin ansökan av den 22 december 2015 (inklusive alternativa grunder), samt förordna att beslut om rättegångskostnaderna i första instans ska anstå;

och i alla dessa fall:

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat fyra förstahandsgrunder och en andrahandsgrund.

Som första grund görs det gällande att tribunalen inte beaktat rättskraften från den dom som tribunalen meddelade den 15 december 2009, EDF/kommissionen (T-156/04). I den överklagade domen identifieras den omtvistade åtgärden som en skattebefrielse, till skillnad från vad som gjordes i domen av den 15 december 2009 i samma mål där detta synsätt uttryckligen inte godtogs. Som skäl för dessa olika synsätt i hur den omtvistade åtgärden ska identifieras verkar det som att den överklagade domen implicit, men felaktigt, hänvisar till att domen av den 15 december 2009 behöver tolkas ”mot bakgrund av” domstolens fastställande dom av den 5 juni 2012 (mål C-124/10 P). I denna dom underlät domstolen emellertid att uttala sig om hur den omtvistade åtgärden ska identifieras, vilket ingår i fastställande av faktiska omständigheter.

Som andra grund görs det gällande att tribunalen missuppfattat åberopad bevisning. Bevisningen beskriver den faktiska omstruktureringen av EDF:s bolagskapital och det var utifrån bevisningen inte möjligt för tribunalen att dra slutsatsen att det var fråga om en skattebefrielse.

Som tredje grund görs det gällande att tribunalen missuppfattat beskaffenheten hos och omfattningen av den skyldighet att göra en objektiv och omsorgsfull prövning som nyligen slagits fast i domstolens rättspraxis, särskilt i domen av den 20 september 2007, Frucona Košice (C-300/16 P), trots att parterna skriftligen yttrat sig angående denna dom vid tribunalen.

Som fjärde grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt motiveringsskyldigheten såväl när det gäller identifieringen av den aktuella åtgärden som när det gäller underlåtenheten att ta ställning till de argument som klaganden åberopat och som hänför sig till domen i målet Frucona Košice.

Som alternativ grund görs det slutligen gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med att den identifierade det påstådda stödet såsom nytt stöd, trots att tribunalen borde ha kvalificerat stödet såsom befintligt stöd.

____________

1 EUT L 34, s. 152.