Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 9. dubna 2018 Italskou republikou proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. ledna 2018 ve věci T-91/16, Itálie v. Komise

(Věc C-247/18 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Italská republika navrhuje, aby Soudní dvůr na základě článků 56 a 58 statutu Soudního dvora zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 25. ledna 2018, oznámený dne 29. ledna 2018, ve věci T-91/16 týkající se zrušení rozhodnutí Komise C(2015)9413 ze dne 17. prosince 2015, oznámeného dne 18. prosince 2015, ohledně snížení příspěvku z Evropského sociálního fondu na Operační program Sicílie, který je součástí rámce podpory strukturální pomoci Společenství v regionech, na které se vztahuje cíl č. 1 v Itálii (operační program Sicílie 2000-2006), a aby zrušil i posledně uvedené rozhodnutí.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Italská republika podala kasační opravný prostředek proti rozsudku ze dne 25. ledna 2018, věc T-91/16, v němž Tribunál Evropské unie odmítl žalobu Itálie na neplatnost rozhodnutí Komise C(2015)9413 ze dne 17. prosince 2015, oznámeného dne 18. prosince 2015, týkajícího se snížení příspěvku z Evropského sociálního fondu na Operační program Sicílie, který je součástí rámce podpory strukturální pomoci Společenství v regionech, na které se vztahuje cíl č. 1 v Itálii (operační program Sicílie 2000-2006).

První důvod kasačního opravného prostředku. Porušení článku 39 nařízení č. 1260/991 , článků 4, 6 a 10 nařízení č. 438/20012 , článku 317 SFEU a zásady důkazního břemene.

Tribunál nevzal v úvahu, že stejné skutečnosti, jaké byly prokázány, ukazují, že prověrka znovu provedená Komisí v roce 2008 se týkala stejných výdajů, které již byly prověřeny v letech 2005 a 2006 s pozitivními výsledky, přičemž se neobjevily nové skutečnosti.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku. Porušení článku 39 nařízení č. 1260/99, článku 100 nařízení č. 1083/20063 , článku 145 nařízení č. 1303/20134 a zásad řádné správy, kontradiktornosti a důvěry.

Tribunál považoval za odůvodněné, aniž to bylo jakkoli podloženo, že celková délka trvání opravného řízení činila více než sedm let, kdy Komise v podstatě jednala tak, aby pevná lhůta šesti měsíců od jednání, během které mělo být vydáno konečné rozhodnutí, začala běžet v okamžiku, který podle svého uvážení určila, čímž byla zmařena její závaznost.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku. Porušení čl. 39 odst. 2 a 3 nařízení č. 1260/99 a článku 10 nařízení č. 438/2001. Zkreslení skutkového stavu.

Tribunál konstatoval, že míra chyb zjištěná v dotčeném případě se podstatně lišila v období před 31. prosincem 2006 a po něm, a pokud jde o předmět výdajů týkajících se „koherentních“ projektů nebo naopak ostatních projektů. Nicméně neoprávněně považoval za správnou opravu na základě extrapolace jediné míry chyb v hodnotě 32,65 %, která bez rozdílu odkazovala na všechny programovací roky a na všechny typy projektů. Tím byla porušena zásada proporcionality oprav a zásada reprezentativnosti vzorků.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1; Zvl. vyd. 14/01, s. 31).

2     Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů (Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 21; Zvl. vyd. 14/01, s. 132).

3     Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

4     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).