Language of document :

Жалба, подадена на 6 април 2018 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 1 февруари 2018 г. по дело T-506/15, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-252/18 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou и E. Chroni)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд да уважи жалбата, да отмени обжалваното решение на Общия съд от 1 февруари 2018 г. по дело T-506/15 съгласно изложеното в жалбата, да уважи жалбата на Република Гърция от 29 август 2015 г. в съответствие с жалбата й, да отмени решение 2015/1119/ЕС на Комисията от 22 юни 2015 г. в частта, в която последната налага а) еднократни фиксирани финансови корекции в размер на 313 483 531,71 EUR за референтните години 2009, 2010 и 2011 в сектора на преките помощи, свързани с площта и б) фиксирана финансова корекция от 2 % по отношение на кръстосаното спазване за референтната година 2011, както и да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания:

А. В частта, в която обжалваното решение разглежда първото и второто основание за обжалване във връзка с корекцията от 25 % от помощите за площта (точки 48—140 от обжалваното решение).

Първото основание за обжалване е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на член 2 от Регламент № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г., що се отнася до определението на пасище и неправилното прилагане на член 296 ДФЕС, както и от недостатъчното и неадекватно мотивиране на обжалваното съдебно решение.

Второто основание за обжалване е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на Насоките (документ VI/5530/1997) във връзка с наличието на изискванията за прилагане на финансова корекция от 25 %, неправилно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС и членове 43, 44 и 137 от Регламент № 73/2009, недостатъчност и противоречивост на мотивите на обжалваното решение, от нарушение на принципа за равни процесуални възможности и промяна на обобщения доклад.

Б. В частта, в която обжалваното решение разглежда третото основание за обжалване във връзка с налагането на финансова корекция от 5 % за пропуски в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) (точки 141—162 от обжалваното решение).

Третото основание за обжалване е изведено от нарушение на принципа на законосъобразност, добра администрация, правото на защита на административноправния субект, от нарушение на принципа на пропорционалност, неправилно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС и недостатъчност на мотивите.

В. В частта, в която обжалваното решение разглежда четвъртото основание за обжалване във връзка с налагане на финансова корекция от 2 % (точки 163—183 от обжалваното решение).

Четвъртото основание за обжалване е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на член 31, параграф 2 от Регламент № 1122/2009 и член 27 от Регламент № 796/2004, от недостатъчност на мотивите на обжалваното решение, както и от изопачаване на съдържанието на жалбата.

Г. В частта, в която обжалваното решение разглежда петото основание за обжалване във връзка със схемата за кръстосано спазване (точки 184—268 от обжалваното решение).

Петото основание за обжалване е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на член 11 от Регламент № 885/2006 и член 31 от Регламент № 1290/2005, както и от недостатъчност на мотивите на обжалваното решение.

____________